• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ' | 14 Απριλίου 2015, 11:09

    1. Να καταρτιστούν νέοι επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων, κατά το άρθρο 64 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, για το σύνολο των οικονομικών φορέων. 2. Η ΓΓΕ / ΥΠΑΑΝ είναι διαχειριστής του promitheus κατά τις διατάξεις των νόμων 4013/2011 (Α 204), 4155/2013 (Α 120) καθώς και του ν. 4281/2014 (Α160). Το μεν ΚΗΜΔΗΣ δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες. Το ΕΣΗΔΗΣ δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Προτείνω ως νέος φορέας να είναι η ΕΑΑΔΗΣΥ με την συνεργασία των Υπουργείων και των κατά κλάδους Επιμελητηρίων