• Σχόλιο του χρήστη 'Ελένη' | 23 Απριλίου 2015, 08:00
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    (β) να μην ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα και κατά συνέπεια, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να μην μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις συνδυάζοντας πολλά ή όλα τα τμήματα. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά κρίνεται και από άλλους παράγοντες (φερεγγυότητα, χρηματοοικονομική επάρκεια διαγωνιζόμενου, επαγγελματική δραστηριότητα και άλλες παραμέτρους) και γενικά πιστεύω ακράδαντα ότι δεν είναι σωστό κριτήριο επιλογής(αρ. 8 Π.Δ. 118/2007). Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να κρίνονται για τα είδη που προσφέρουν (ποιότητα - καταγωγή & τιμή) κατά κύριο λόγο και βέβαια αν έχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης(αρ. 6 Π.Δ. 118/2007).