• Σχόλιο του χρήστη 'Αγγελής Πετρακόπουλος' | 3 Νοεμβρίου 2021, 11:50

    Το νομοσχέδιο κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Η ΑΕΠΠ θα έπρεπε να ενσωματωθεί στην ΕΑΑΔΗΣΥ και όχι το αντίστροφο. Όσοι ασχολούνται με δημόσιες συμβάσεις γνωρίζουν πολύ καλά την χρησιμότητα της λειτουργίας της ΕΑΑΔΗΣΥ: μία από τις ελάχιστες υπηρεσίες του Δημοσίου με ένα τόσο πολύπλοκο αντικείμενο, η οποία λειτουργεί υποδειγματικά εξυπηρετώντας τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκε. Επιβλέπει την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα, γνωμοδοτεί, ελέγχει, συμβουλεύει. Για όσους καθημερινά ασχολούνται με την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, η λειτουργία της είναι ΑΠΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για πολλούς λόγους: συντάσσει εξειδικευμένα έγγραφα (τεύχη δημοπράτησης, τεχνικές οδηγίες, υποδείγματα κλπ), παρακολουθεί συνεχώς τις αλλαγές του Ν.4412/2016, υποστηρίζει τις αναθέτουσες αρχές αλλά και τους οικονομικούς φορείς στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, έχοντας μία πολλή εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενό της, απαντάει σε ερωτήσεις ή χορηγεί διευκρινήσεις, γνωμοδοτεί σε θέματα της αρμοδιότητάς της και σε σχέδια νόμου που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, προασπίζοντας έτσι τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον. Όλα τα ανωτέρω θα χαθούν με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και μαζί τους και μεγάλο τμήμα της υποχρέωσης του Δημοσίου να παρακολουθεί και να ελέγχει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων. Με το νομοσχέδιο το ίδιο το δημόσιο αποφασίζει να παραδώσει την υποχρέωσή του για προστασία του δημοσίου συμφέροντος και για ποιο λόγο;