• Σχόλιο του χρήστη 'Λάμπρος Καφίδας' | 4 Νοεμβρίου 2021, 12:00

    Η παραπομπή στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 πρέπει να απαλειφθεί και το περιεχόμενο αυτής να περιγραφεί σε ξεχωριστή παράγραφο ή αρθρο, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεκτικότητα του κειμένου και της ρύθμισης συνολικά, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της Καλής Νομοθέτησης.