• Σχόλιο του χρήστη 'Λάμπρος Καφίδας' | 4 Νοεμβρίου 2021, 15:06

    Η πρόβλεψη για την έκδοση των π.δ. των παρ. 4 και 5 αποκλίνουν από τα οριζομένα στο άρθρο 20 του ν. 4622/2019, σύμφωνα με το οποίο «Η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους... με τους Οργανισμούς μπορεί να προβλέπεται κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της οικείας υπηρεσίας». Εφόσον η νέα Αρχή θεσμοθετείται ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, που απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές, παρά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και στον έλεγχο του ΕλΣυν, τίθεται θέμα συνολικά με τις προτεινόμενες εδώ εξουσιοδοτικές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία της Αρχής. Δηλαδή, εάν θα πρέπει να δοθεί τέτοια εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών για την έκδοση π.δ. που θα ρυθμίζει τυπικά και ουσιαστικά θέματα της λειτουργίας της Αρχής, διότι κατ’αυτόν τον τρόπο προσβάλλεται η ανεξαρτησία και αυτοτέλειά της. Αν είναι ζητούμενο, η Αρχή να υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Δικαιοσύνης ή άλλου Υπουργού, θα πρέπει να γίνει σχετική προσαρμογή στο άρθρο 2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου (τροπ. άρθρου 347 ν.4412/2016). Διαφορετικά έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του ν. 4622/2019. Ενδεχομένως οι παρ. 4 και 5 να πρέπει να απαληφθούν, αφού ρυθμίζονται ήδη από το άρθρο 20 του ν. 4622/2019, και να παραμείνει μόνο η πρόβλεψη διατήρησης των υφιστάμενων Κανονισμών/Οργανισμών, μέχρι έκδοσης του νέου, και εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.