• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Διαμαντάκου' | 4 Νοεμβρίου 2021, 16:04

    Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι θα πρέπει ένα μέρος αυτής της νέας Αρχής να συνεχίσει να παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τις αναθέτουσες αρχές, όπως αυτές γινόταν μέχρι σήμερα (υποδείγματα και πρότυπα διακηρύξεων, τεχνικές οδηγίες, εγκρίσεις κτλ) και να μην περιοριστεί μόνο στις προδικαστικές προσφυγές. Η βοήθεια της ΕΑΑΔΗΣΥ ήταν πολύτιμη και αποτελούσε την πυξίδα όλων των δημόσιων φορέων στην προσπάθεια για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και της νομιμότητας των ακολουθούμενων διαδικασιών.