• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος ΠΕΔΜΗΕΔΕ' | 6 Νοεμβρίου 2021, 20:47

    Παρ. 1 Δεδομένου ότι το υπό διαβούλευση Ν/Σ ανατρέχει στον ιδρυτικό νόμο της ΕΑΑΔΗΣΥ 4013/2011 εκεί αναφέρεται:Άρθρο 2 παρ. 3 ν. 4013/2011: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής (EAAΔHΣY) με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ανατίθενται στην Αρχή και άλλες αρμοδιότητες για την εκπλήρωση του σκοπού της, όπως η εξέταση των προδικαστικών προσφυγών του άρθρου 4 του ν. 3886/2010» δηλαδή νομικά η ΕΑΑΔΗΣΥ μπορεί να αναλάβει τις αρμοδιότητες της ΑΕΠΠ και όχι το αντίθετο το οποίο είναι επομένως και παράνομο και παράλογο δηλαδή δεν μπορεί το μέρος ( ΑΕΠΠ με αρμοδιότητα μόνο στην εξέταση προδικαστικών προσφυγών ) να απορροφά το όλον ( ΕΑΑΔΗΣΥ με αρμοδιότητα σε όλο το φάσμα των δημοσίων συμβάσεων ) αλλά ακριβώς το αντίθετο. ΠΡΟΤΑΣΗ : Αναβολή της ψήφισης αυτού του Ν/Σ και νομοπαρασκευαστική με συμμετοχή όλων των φορέων των Δημοσίων Συμβάσεων ( Δικαστές-Δικηγόροι- Μηχανικοί- ΑΕΠΠ-ΕΑΑΔΗΣΥ) προκειμένου να υπάρξει λειτουργικότητα στον χώρο των Δημοσίων Συμβάσεων και απορρόφηση των 92 δις € που έρχονται αλλιώς θα γυρίσουν πίσω και θα τα φάνε οι οργανωμένοι στις απορροφήσεις Γερμανοί και Γάλλοι. Το νομοσχέδιο στην παρούσα του μορφή αφορά μόνο τακτοποίηση των συνταξιο΄'υχων του Σ.τ.Ε. και διάλυση του τομέα για τον οποίον υποτίθεται ότι ρυθμίζει.