• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Ρ. (Διαχείριση ΕΣΠΑ)' | 7 Νοεμβρίου 2021, 10:35

    Ενώ η ενοποίηση μπορεί να αποτελέσει θετική εξέλιξη, η προτεινόμενη συγκρότηση της νέας Αρχής και η υπαγωγή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εκτιμώ ότι ρίχνουν το βάρος στο τμήμα των Προσφυγών και υποβαθμίζεται ο απαιτούμενος στρατηγικός της ρόλος στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στον σχεδιασμό και την εφαρμογή εθνικής πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις μέσω ενεργειών όπως βελτίωση και απλούστευση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων, παρακολούθησης της εφαρμογής και συνεχούς βελτίωσης και απλούστευσης της νομοθεσίας, ουσιαστικής υποστήριξης των φορέων υλοποίησης με κατευθύνσεις, οδηγίες, συχνές ερωτήσεις, κ.α. Είναι σημαντικό να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος που προκαλείται στους φορείς, στις διαχειριστικές αρχές και στις αρχές ελέγχου, να μειωθούν σημαντικά οι τελικοί χρόνοι συμβασιοποίησης και να δοθεί έμφαση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και στην ποιότητα των τελικών παραδοτέων. Επίσης η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας θα συμβάλει στον ανταγωνισμό και θα ανοίξει ευκαιρίες σε μεγαλύτερο τμήμα του ιδιωτικού τομέα. Στα πλαίσια αυτά είναι πολλή σημαντική η επαρκής στελέχωση της Αρχής με νομικούς αλλά και μηχανικούς, οικονομολόγους κλπ. Πρέπει να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης από το οποίο εξ όσον γνωρίζω υποφέρουν σήμερα και οι δύο Αρχές. Οι Προσφυγές είναι πολύ κρίσιμο μέρος της διαδικασίας αλλά εκτιμώ ότι η νέα Αρχή απαιτείται να έχει ευρύτερο και δυναμικότερο ρόλο. Να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στην εθνική προσπάθεια για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.