• Σχόλιο του χρήστη 'Μ. Ρούσου' | 9 Νοεμβρίου 2021, 13:04

    Με αυτή τη μεταβατική διάταξη ένα είναι σίγουρο. Δεν θα σκούνται οι αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ τουλάχιστον μέχρι να εκδοθούν τα π.δ/τα. Θα αποφασίσει μόνο του το νέο ΔΣ, που θα αποτελείται μόνο από συνταξιούχους δικαστικούς, όταν δεν δίνει καμία ένδειξη ο νόμος για το πώς θέλει να εφαρμοστούν αυτές οι αρμοδιότητες, να εκδοθούν νέα υποδείγματα διακηρύξεων, όπως π.χ. Δυναμικό Σύστημα Αγοράς και συμφωνία - πλαίσιο για ιατροτεχνολογικά προϊόντα;; Θα εκδίδονται συμβουλές, γνωμοδοτήσεις, με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου;; Θα λειτουργεί η πλατφόρμα καταγγελιών;; Θα αναλάβει κάποιο από τα νέα μέλη του Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος την προεδρία του οργάνου εξέτασης των μέτρων αυτοκάθαρσης;; Ποιος θα συντάξει και θα εγκρίνει την έκθεση αποτίμησης της λειτουργίας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων (αρ 340 ν. 4412) που υποχρεούται η Ελλάδα να αποστείλει στην Ε. Επιτροπή;; Επομένως οι αναθέτουσες αρχές μένουμε ξεκρέμαστες "μεταβατικά" και μάλλον οριστικά όπως προκύπτει από την πρόβλεψη να μην συμμετέχει ο Υπ. Ανάπτυξης στην έκδοση των π.δ/των.