• Σχόλιο του χρήστη 'Λάμπρος Καφίδας' | 10 Νοεμβρίου 2021, 15:00

    ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ Αντικείμενο της νέας ΕΑΔΗΣΥ είναι: ... η διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημόσιων συμβάσεων προς το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, ... η διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημόσιων συμβάσεων και την τήρηση του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές, ... Η ανωτέρω διατύπωση προέρχεται αυτούσια από την παρ. 1 του ν. 4013/2011. Στις αρμοδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011, που γίνεται η εξειδικεύση περιλαμβάνεται και η διενέργεια ελέγχων (περ. ζ), και η εποπτεία και η αξιολόγηση των ελεγκτικών διοικητικών οργάνων, στο τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ταυτόχρονα, στην περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 18 του Οργανισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Β'1991/2020) περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Υποτομέα Δημοσίων Έργων της ΕΑΔ, στις οποίες περιλαμβάνονται: "Διερεύνηση καταγγελιών που αφορούν σε παραβιάσεις εθνικού ή ενωσιακού δικαίου των συγχρηματοδοτούμενων ή μη δημοσίων έργων, συμπεριλαμβανομένων των Συμβάσεων Παραχώρησης" και ειδικότερα: "Διερεύνηση καταγγελιών, αναφορών ή/και πληροφοριών και διενέργεια ελέγχων που αφορούν ιδίως: (i) σε δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την υλοποίηση των ΕΠ τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, ... σε συνεργασία με την Ε.Δ.ΕΛ. και την Ε.Α.Σ. (ii) σε Συμβάσεις Παραχώρησης." Συνεπώς, θα πρέπει να εξεταστεί εάν συντρέχει λόγος επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΑΔΗΣΥ και ΕΑΔ.