• 1.Είναι αδιανόητο για την συνταγματική τάξη της χώρας η πρόβλεψη περί της πλήρωσης της θέσης του Προέδρου και των Συμβούλων της Αρχής αποκλειστικά από συνταξιούχους δικαστές μιας συγκεκριμένης κατηγορίας και μ’ αυτό τον τρόπο είναι συνταγματικά ανεπίτρεπτος ο αποκλεισμός των νομικών όλων των κατηγοριών (δικηγόρων με εμπειρία στις δημόσιες συμβάσεις, καθηγητών Νομικών Σχολών, δικαστών πολιτικών δικαστηρίων, μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κλπ.). 2.Από την μέχρι σήμερα εμπειρία προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι δικαστές, δηλαδή πολίτες άνω των 67 ετών, δεν διαθέτουν το πάθος της εργασίας, που απαιτεί το έργο μιας Ανεξάρτητης Αρχής, όπως αυτό της υπό σύστασης Αρχής, η οποία θα πρέπει να ασχολείται με πάνω από 3.000 υποθέσεις τον χρόνο, που πρέπει να αντιμετωπίζονται σε 30 ημέρες, και παράλληλα να ασκεί και όλες τις αρμοδιότητες της καταργούμενης ΕΑΑΔΗΣΥ. Οι προτεινόμενοι συνταξιούχοι δικαστές (Σύμβουλοι Επικρατείας και Πρόεδροι Διοικητικών Εφετείων) ως εκ της θέσης τους κατά τα τελευταία προ της συνταξιοδότησής τους χρόνια έχουν αποστεί από την σύνταξη αποφάσεων, που θα αποτελεί το κύριο αντικείμενο της νέας Αρχής). 3.Πολιτικά, η προτίμηση συνταξιούχων δικαστών και ο αποκλεισμός των άλλων νομικών εμφανίζεται ως ΄΄εκπλήρωση υποχρέωσης΄΄ προς μία μόνον κατηγορία συνταξιούχων δικαστών και ως ιδιαίτερη εύνοια προς αυτούς, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από κάποιον λόγο υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Σε κάθε περίπτωση, η αντίληψη, που επικρατεί στις Κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών, ότι ο διορισμός ενός συνταξιούχου δικαστή σε Ανεξάρτητη Αρχή αποτελεί εγγύηση ορθολογικής κρίσης και εντιμότητας, έχει από πολλού χρόνου καταρρεύσει. 4.Σημαντική είναι η παράλειψη διαδικασίας προαγωγής των μελών της Αρχής σε Συμβούλους ή σε Πρόεδρο αυτής. Φαίνεται δε ότι οι θέσεις του Προέδρου και των Συμβούλων θα καταλαμβάνονται πάντοτε από συνταξιούχους δικαστές και τα μέλη της Αρχής θα παραμένουν στάσιμα στις θέσεις τους, πράγμα, που κατά την γνώμη μας, θα επιφέρει την ταχεία κόπωση όλων και την απορρύθμιση της Αρχής, αφού θα λείπει το κίνητρο της εξέλιξης. 5.Αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός ότι δεν προβλέπεται παράλληλα η δημιουργία ενός σώματος εμπειρογνωμόνων αποτελουμένου από επιστήμονες όλων των κατηγοριών, που θα παρέχει υποστήριξη στην Αρχή επί των τεχνικών θεμάτων.