• Σχόλιο του χρήστη 'Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά' | 10 Νοεμβρίου 2021, 17:03

    Η διακριτή και κεχωρισμένη άσκηση των αρμοδιοτήτων δύο ανεξάρτητων διοικητικών αρχών επί του τομέα των δημοσίων συμβάσεων και το υφιστάμενο πλέγμα νομοθετικών-θεσμικών ρυθμίσεων περί εποπτείας, ελέγχου, παρακολούθησης, έννομης προστασίας, τίθεται εν κινδύνω από το υποβληθέν σχέδιο Νόμου, καθώς προτείνεται η κατάργηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, η μετονομασία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) σε «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και η μεταφορά των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην «νέα» Αρχή με την επωνυμία «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». Επί του σχεδίου Νόμου, αναφέρουμε: 1. Υφίσταται ερμηνευτική σύγχυση, αλλά και αντίφαση, καθώς, από την γραμματική διατύπωση του άρθρου 16 του σχεδίου, προκύπτει ότι η «νέα» αρχή, θα ασκεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., όπως αυτές προβλέπονται σε επιμέρους νομοθετικά κείμενα (παραδείγματος χάριν, ν.4412/2016), ενώ στην διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του σχεδίου, απαριθμούνται ρητώς οι αρμοδιότητες της νέας Αρχής, παραπέμποντας αποκλειστικά στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011. 2. Υφίσταται κενό νόμου, αναφορικά με την άσκηση πλήθους αρμοδιοτήτων, οι οποίες επί του παρόντος ασκούνται από την ΕΑΑΔΗΣΥ. Συνεπώς, δημιουργείται σοβαρότατη «θεσμική επισφάλεια» και ασάφεια, εάν οι αρμοδιότητες αυτές, θα ασκούνται, εν τοις πράγμασι, από τη νέα Αρχή. Ενδεικτικά: o η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. τηρεί και επικαιροποιεί, στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημόσιων Συμβάσεων, μητρώο των αποκλεισθέντων οικονομικών φορέων και μητρώα πληροφοριακού χαρακτήρα, o μεριμνεί, ενημερώνει και καθοδηγεί δια γενικών κατευθυντήριων οδηγιών, σχετικά με την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων για την ορθή εφαρμογή των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, o επικουρεί το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την άσκηση της δικαιοδοσίας του επί διαφορών προσυμβατικού ελέγχου. 3. Από τον συνδυασμό των διατάξεων του σχεδίου, δημιουργείται σύγχυση αναφορικά με τις επί του παρόντος ασκούμενες αρμοδιότητες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και της άσκησής τους από τη «νέα» Αρχή και δη τόσο ως προς την έκταση των αρμοδιοτήτων όσο και ως προς τη συστηματική ή την κατ’ εξαίρεση άσκησή τους από τη «νέα» Αρχή. Ουσιαστικά, δημιουργείται ένα πλαίσιο αντιφατικών διατάξεων, το οποίο απειλεί την διασφάλιση λειτουργικής αυτοτέλειας της «νέας» Αρχής. 4. Με την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16, ο «κανονιστικός» νομοθέτης δύναται, με προεδρικό διάταγμα, να τροποποιεί ή να καταργεί υφιστάμενες αρμοδιότητες της «νέας» Αρχής. Ωστόσο, είναι απορίας άξιο αφενός κατά ποιο τρόπο, ενδεχόμενη τροποποίηση ή κατάργηση αρμοδιοτήτων, θα διευκολύνει την επίτευξη των σκοπών της «νέας» Αρχής, αφετέρου γιατί θα πρέπει να προβλέπεται δυνατότητα, δια προεδρικού διατάγματος, κατάργησης αρμοδιοτήτων, κατά νομοθετική εξουσιοδότηση, εφόσον σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η κατάργηση της υφιστάμενης Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και των ασκούμενων υπ’ αυτής αρμοδιοτήτων.