Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Καζίνο
Σχέδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Καζίνο

H ΕΕΕΠ θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού Καζίνο και των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4512/2018, προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις κάθε ενδιαφερόμενου. Οι απόψεις αυτές, καθώς και τυχόν προτάσεις και πληροφορίες, θα συμβάλλουν στο πλέον άρτιο περιεχόμενο του Κανονισμού, με την ενσωμάτωση της εμπειρίας των οικονομικών φορέων, τους οποίους αφορά, των κοινωνικών και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, για τον τομέα των τυχερών παιγνίων και κάθε πολίτη.Η δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων Κανονισμού Καζίνο και ΤΕΠ θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00.Η ΕΕΕΠ ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους εκείνους που θα συμβάλλουν με τη γνώμη τους και τα σχόλιά τους.Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠΕυάγγελος Καραγρηγορίου [...]

Περισσότερα »
21 Δεκεμβρίου 2018, 17:0012 Σχολιάσιμα Άρθρα1 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: «Κανονισμός Καζίνο»
Ρύθμιση θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο: «Κανονισμός Καζίνο»

H ΕΕΕΠ θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού Καζίνο και των σχετικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4512/2018, προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις κάθε ενδιαφερόμενου. Οι απόψεις αυτές, καθώς και τυχόν προτάσεις και πληροφορίες, θα συμβάλλουν στο πλέον άρτιο περιεχόμενο του Κανονισμού, με την ενσωμάτωση της εμπειρίας των οικονομικών φορέων, τους οποίους αφορά, των κοινωνικών και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται, άμεσα ή έμμεσα, για τον τομέα των τυχερών παιγνίων και κάθε πολίτη.Η δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων Κανονισμού Καζίνο και ΤΕΠ θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00.Η ΕΕΕΠ ευχαριστεί εκ των προτέρων όλους εκείνους που θα συμβάλλουν με τη γνώμη τους και τα σχόλιά τους.Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠΕυάγγελος Καραγρηγορίου [...]

Περισσότερα »
21 Δεκεμβρίου 2018, 17:0042 Σχολιάσιμα Άρθρα1 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS
Eνσωμάτωση Οδηγιών EE για: 1. Ονοματολογίες, 2. Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία Κρατών Μελών
Δημόσια διαβούλευση ως προς την ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ) στην εθνική έννομη τάξη ως προς τη θεματική ενότητα 1. Ονοματολογίες, 2. Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία Κρατών Μελών

Α. Η πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών εντάχθηκε σε συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη2020” για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε μία από τις δώδεκα δράσεις προτεραιότητας της πράξης για την ενιαία αγορά που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2011. Στο πλαίσιο αυτό, τον Δεκέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση:1. οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (στον κλασσικό τομέα) προς αντικατάσταση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ,2. οδηγίας για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΟΚΩ) προς αντικατάσταση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και3. για πρώτη φορά χωριστής οδηγίας για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.Οι τρεις προτάσεις κατέληξαν στην υιοθέτηση, τον Ιανουάριο του 2014, και στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 28/3/2014, των τριών οδη [...]

Περισσότερα »
Ενσωμάτωση οδηγιών ΕΕ για τις συμβάσεις και τις παραχωρήσεις στην εθνική έννομη τάξη
"Δημόσια Διαβούλευση για την ενσωμάτωση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ) στην εθνική έννομη τάξη_ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων, 2. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής

Α. Η πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών εντάχθηκε σε συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη2020” για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε μία από τις δώδεκα δράσεις προτεραιότητας της πράξης για την ενιαία αγορά που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2011. Στο πλαίσιο αυτό, τον Δεκέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση:1. οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (στον κλασσικό τομέα) προς αντικατάσταση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ,2. οδηγίας για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΟΚΩ) προς αντικατάσταση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και3. για πρώτη φορά χωριστής οδηγίας για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.Οι τρεις προτάσεις κατέληξαν στην υιοθέτηση, τον Ιανουάριο του 2014, και στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 28/3/2014, των τριών οδη [...]

Περισσότερα »
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Δημόσια Διαβούλευση για την ενσωμάτωση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις και τις παραχωρήσεις (2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ) στην εθνική έννομη τάξη_ΕΝΟΤΗΤΑ_1. Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ), 2. Διασυνοριακή ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, 3. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (πρόσβαση ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις)

Α. Η πολιτική στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και η αναθεώρηση των σχετικών οδηγιών εντάχθηκε σε συνολικό πρόγραμμα με σκοπό τον ριζικό εκσυγχρονισμό των δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη2020” για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε μία από τις δώδεκα δράσεις προτεραιότητας της πράξης για την ενιαία αγορά που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2011. Στο πλαίσιο αυτό, τον Δεκέμβριο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση:1. οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις (στον κλασσικό τομέα) προς αντικατάσταση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ,2. οδηγίας για τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΟΚΩ) προς αντικατάσταση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και3. για πρώτη φορά χωριστής οδηγίας για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.Οι τρεις προτάσεις κατέληξαν στην υιοθέτηση, τον Ιανουάριο του 2014, και στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 28/3/2014, των τριών οδη [...]

Περισσότερα »