• Σχόλιο του χρήστη 'Homo Digitalis' | 17 Δεκεμβρίου 2020, 12:25

    Για όλους τους ρόλους που περιλαμβάνονται στην ενότητα 5.2.5, θα ήταν χρήσιμο να τεθούν ορισμένα ελάχιστα προαπαιτούμενα, που θα πρέπει να πληρούν οι εμπλεκόμενοι. Στα προαπαιτούμενα αυτά, θα έπρεπε να περιλαμβάνονται η σχετική εμπειρία, σχετική τίτλοι σπουδών καθώς και πιστοποιήσεις. Π.χ.: “Ο ανάδοχος του κάθε ρόλου θα επιλέγεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον συγκεκριμένο τομέα”