• Σχόλιο του χρήστη 'Homo Digitalis' | 17 Δεκεμβρίου 2020, 12:35

    Ειδικός Νομικών Θεμάτων Δράσης (Legal Matters Owner): Υπάρχει περιορισμένη επεξήγηση του συγκεκριμένου ρόλου, ο οποίος αναφέρεται στην ενότητα 5.2.5. Χρειάζεται συνεκτικότερη και αναλυτικότερη επεξήγηση του. Συγκεκριμένα, θα εξυπηρετούσε να αναλυθούν οι αρμοδιότητες του, η εξουσίες του και ο ρόλος του στο μεγαλύτερο σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει ευκολότερα να προσδιοριστούν και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληροί.