• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2017, 13:16

    Ἰδιαίτερο ζήτημα τίθεται σὲ σχέση μὲ τὰ ἐκκλησιαστικὰ νομικὰ πρόσωπα. Ἐνδεικτικὰ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιῶς διατηρεῖ ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 1988 ραδιοφωνικὸ σταθμὸ μὲ τὸν διακριτικὸ τίτλο «Πειραϊκὴ Ἐκκλησία», στὶς ὑπερσύγχρονες ἐγκαταστάσεις τοῦ ὁποίου ἐργάζονται σὲ μόνιμη βάση 20 ἐργαζόμενοι. Μὲ βάση τὶς διατάξεις τοῦ νομοσχεδίου ἡ Ἱερὰ Μητρόπολης Πειραιῶς, ἀλλὰ καὶ πλῆθος ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν φορέων ποὺ διατηροῦν ἀντίστοιχα ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς (Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἐκκλησίας Κρήτης, Θεσσαλονίκης, κ.λ.π), στὴν οὐσία ὑποχρεώνονται νὰ κλείσουν καὶ μάλιστα ἀνεξαρτήτως χρόνων λειτουργίας αὐτῶν. Ὡστόσο κατὰ τὸ ἄρθρο 9 τοῦ Ν. 4301/2014 γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καὶ τῶν ἑνώσεών τους στὴν Ἑλλάδα (ΦΕΚ A223/2014) ρητὰ ἀναφέρεται ὅτι τὰ θρησκευτικὰ νομικὰ πρόσωπα δύνανται νὰ ἱδρύουν καὶ νὰ λειτουργοῦν, κατὰ τὶς κείμενες διατάξεις, κατασκηνώσεις, ἰδιωτικὰ σχολεῖα, ἐκπαιδευτήρια, ραδιοφωνικοὺς σταθμούς, φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα, Μὴ Κυβερνητικὲς Ὀργανώσεις καὶ ἄλλα νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτήρα, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς προσφορᾶς τους καὶ τὴν προώθηση σχετικῶν δραστηριοτήτων. Συνεπῶς καὶ συστηματικὰ ἡ διάταξη τοῦ νομοσχεδίου ἀποδεικνύεται ἐσφαλμένη. Τίθεται ζήτημα συμβατότητας μὲ τὸ ἄρθρο 10 τῆς ΕΣΔΑ περὶ ἐλευθερίας λήψεως ἢ μεταδόσεως πληροφοριῶν ἢ ἰδεῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ ὑπάγεται σὲ διατυπώσεις, ὅρους καὶ περιορισμοὺς μόνον ἂν αὐτὲς εἶναι ἀναγκαῖες σὲ μία δημοκρατικὴ κοινωνία γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀσφάλεια, τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα ἢ δημόσια ἀσφάλεια, τὴν προάσπιση τῆς τάξης καὶ πρόληψη τοῦ ἐγκλήματος, τὴν προστασία τῆς ὑπόληψης ἢ τῶν δικαιωμάτων τῶν τρίτων, τὴν παρεμπόδιση τῆς κοινολογήσεως ἐμπιστευτικῶν πληροφοριῶν ἢ τὴ διασφάλιση τοῦ κύρους καὶ ἀμεροληψίας τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας. Καμία ἀπὸ τὶς ἐξαιρετικὲς αὐτὲς περιπτώσεις δὲν φαίνεται νὰ ἐξυπηρετεῖται μὲ τὴν ἀπαγόρευση λειτουργίας ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ σὲ μὴ κερδοσκοπικὰ νομικὰ πρόσωπα. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ διαγωνιστικὴ διαδικασία ἔχει σχεδιαστεῖ μὲ γνώμονα ἀποκλειστικά τους ραδιοφωνικοὺς σταθμοὺς ποὺ ἱδρύονται καὶ λειτουργοῦν μὲ σκοπὸ τὸ κέρδος. Φρονοῦμε ὅτι στὸ νομοσχέδιο θὰ πρέπει νὰ ὑπάρξει ἰδιαίτερη ρύθμιση καὶ ἄλλες διαδικασίες γιὰ τὴ συνέχιση λειτουργίας ραδιοφωνικῶν σταθμῶν ποὺ ἤδη ὑφίστανται ἐπὶ ἔτη καὶ λειτουργοῦν νόμιμα, ἐξυπηρετώντας σκοποὺς μὴ κερδοσκοπικούς. Τὸ κέρδος εἶναι θεμιτό, πλὴν ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ τὸ μοναδικὸ κριτήριο σὲ ζητήματα ποὺ ἅπτονται τοῦ λόγου, τῆς ἔκφρασης καὶ ἐν τέλει τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς κοινωνίας μας.