• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΙΙΡΑ)' | 11 Δεκεμβρίου 2017, 08:02

    Mε την επιφύλαξη της πλημμελούς τήρησης των διατάξεων του ν. 4048/2012 ως προς τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η Ενωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (ΕΙΙΡΑ), έχει τις ακόλουθες παρατηρήσεις επί της αρχής του σχεδίου-νόμου και των βασικών εννοιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1: (α) Θα πρέπει να εισαχθούν συγκεκριμένες διατάξεις για τη λειτουργία των παρόχων δικτύου, με τους οποίους θα συμβληθούν οι αδειούχοι ραδιοφωνικοί σταθμοί για τη μετάδοση του προγράμματός τους. Κατά την άποψή μας, ο πάροχος δικτύου θα πρέπει να είναι διακριτικό νομικό πρόσωπο από τον αδειούχο ραδιοφωνικό σταθμό. Ωστόσο, οι ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί μπορούν να συμμετέχουν στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο του παρόχου δικτύου, υπό όρους που διασφαλίζουν τον υγιή ανταγωνισμό. (β) Το μοντέλο της δημοπρασίας δεν συμβαδίζει με τη φύση του ραδιοφωνικού μέσου και ενδέχεται να οδηγήσει σε μονοπωλιακές καταστάσεις και σε στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού. Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί πιστή αντιγραφή των διατάξεων του ν. 4339/2015 για τους παρόχους περιεχομένου επίγειας τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και ουδαμώς έχει λάβει υπόψη τα χαρακτηριστικά των ραδιοφωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν επί το πλείστον μικρομεσαίες επιχειρήσεις και - ιδίως στην Περιφέρεια - έχουν χαρακτηριστικά οικογενειακών επιχειρήσεων. Επίσης, το παρόν σχέδιο νόμου αγνοεί παντελώς τις ευρείες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στον τομέα του audio broadcasting. Εν κατακλείδι, η διαδικασία αδειοδότησης μέσω δημοπρασίας, όπως προβλέπει ο ν. 4339/2015 για την τηλεόραση, κρίνεται εντελώς απρόσφορη και είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ραδιοφωνικού μέσου. (γ) Προτείνουμε ένα σύστημα αξιολόγησης των υποψηφίων, με χαρακτηριστικά beauty contest (σύμφωνα και με τις επιταγές του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος), επί τη βάσει κριτηρίων που κατανέμονται σε δύο ομάδες και αξιολογούνται σε δύο στάδιο: 1ο στάδιο: έλεγχος συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων (νομική μορφή υποψηφίου, έλεγχος ασυμβίβαστων ιδιοτήτων, έλεγχος διαφάνειας, πόθεν έσχες) & 2ο στάδιο: αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας του υποψηφίου και έγκριση περιεχομένου για την κατηγορία της αιτούμενης άδειας. Ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει ένα πλαίσιο αξιολόγησης των κριτηρίων του δεύτερου σταδίου, τις δε λεπτομέρειες μπορεί να καθορίσει η Προκήρυξη.