• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΤΕ Α.Ε.' | 10 Δεκεμβρίου 2020, 15:58

    Παρατηρήσεις στην παράγραφο 1 : Δεδομένης της πρόβλεψης του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 106/12.6.2019 απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την «Κατάταξη και σήμανση των τηλεοπτικών προγραμμάτων», ο περιορισμός ως προς την ώρα μετάδοσης δεν ισχύει για τους συνδρομητικούς. Οι τελευταίοι οφείλουν να έχουν προσήκουσα σήμανση στα προγράμματά τους, χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς ως προς τις επιτρεπόμενες ώρες μετάδοσης αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν πλήρως και καταλλήλως τους συνδρομητές τους για την χρήση και τη λειτουργία μηχανισμών αποκλεισμού πρόσβασης (π.χ. μηχανισμό κλειδώματος/ κρυπτογράφησης προγραμμάτων ή υπηρεσιών με τη χρήση κωδικών κλπ). Στο άνω πλαίσιο, προτείνουμε την διαγραφή της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου και την αναρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων.