• Σχόλιο του χρήστη 'ΟΧΥΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Μ.Κ.Ο.' | 12 Ιανουαρίου 2012, 15:04

    Στις περιοχές ιδιαιτέρων χρήσεων (άρθρο 13) και συγκεκριμένα στην παράγραφο όπου γίνεται αναφορά για: "Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών 1. Κέντρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων- Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών 2. Χωματερές – ΧΥΤΑ 3. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός)" πρέπει να προβλέπονται απαγορευτικές ζώνες γύρω από περιοχές ειδικής προστασίας (πχ αρχαιολογικοί χώροι)ή ακόμα και από οικισμούς που γειτνιάζουν με τις περιοχές ιδιαιτέρων χρήσεων. Στις απαγορευτικές αυτές ζώνες για λόγους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς, αισθητικούς αλλά και κοινωνικοοικονομικούς δεν θα μπορούν να αναπτυχθούν οι ιδιαίτερες χρήσεις όπως αυτές που αναφέρονται ανωτέρω ή και άλλες που αντιστρατεύονται τον χαρακτηρισμό της ειδικής προστασίας που έχει η γειτνιάζουσα περιοχή.