• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Μαραγκός' | 13 Ιανουαρίου 2012, 15:17
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο σημείο 5.«Αξιοποίηση» να αναφερθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης και ως βιοκαύσιμο μετά από κατάλληλη επεξεργασία και μορφοποίηση του υλικού σε μορφή pellets σε: o Παραγωγή θερμικής ενέργειας στη βιομηχανία o Θέρμανση κτιρίων και νερού Οι όροι και προϋποθέσεις για τις ανωτέρω χρήσεις αξιοποίησης προβλέπονται στην αντίστοιχη κείμενη νομοθεσία για την αποτέφρωση μη επικίνδυνων αποβλήτων και τις σταθερές εστίες καύσης για τα θέρμανση κτιρίων και νερού. Οι χρήσεις αυτές έχουν προφανή περιβαλλοντικά (μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όπως διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο) και οικονομικά οφέλη (υποκατάσταση εισαγόμενων συμβατικών καυσίμων) καθώς το επεξεργασμένο ξηρό προϊόν έχει παρόμοιο θερμικό περιεχόμενο (περίπου 15-20MJ/kg) με αυτό των συμβατικών στερεών καυσίμων. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Γαλλία. Μαραγκός Γεώργιος Project Manager Τοπικής Ανάπτυξης Ευβοίας Στρατής Ζαχαρής Δ/ντής Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων ΑΓΕΤ Ηρακλής