• Σχόλιο του χρήστη 'Δρ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ' | 18 Ιανουαρίου 2012, 12:04

     Ορίζεται στην παρ. 1 ότι κάθε μέλος μετέχει στο συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μία Σ.Μ. και έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Παρατήρηση: Από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου σε συνδυασμό με αυτές του αρ. 6, δε φαίνεται να διευκρινίζεται εάν είναι επιτρεπτή ή όχι η συμμετοχή μελών της ίδιας οικογένειας στον ίδιο ΔΑ.Σ.Ε. με ίδιες Σ.Μ., διότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πρέπει να τεθούν-για αποφυγή τάσεων αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μελών ενός ΔΑ.Σ.Ε.- δικλίδες ασφαλείας, ούτως ώστε να διαφυλαχτούν τα δικαιώματα του συνόλου.  Ορίζεται ακόμη στην παρ. 1 ότι η αυξομείωση της τιμής της Σ.Μ. (όχι κάτω του ελαχίστου ορίου των 200 €) γίνεται με απόφαση της Γ. Σ. Παρατήρηση: Επισημαίνεται ότι κάθε τέτοια μεταβολή θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς (για λόγους υγιούς ανταγωνισμού) και να ελέγχεται ως προς τη σκοπιμότητα εφαρμογής της από αρμόδια προς τούτο Επιτροπή είτε της Δνσης Δασών του νομού είτε της Αποκ/νης Διοίκησης, (εφόσον η αιτιολογία της όποιας διαφοροποίησης σχετίζεται με θέματα αμιγώς δασικού ενδιαφέροντος).