• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΙΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' | 2 Φεβρουαρίου 2012, 09:42

    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ.Πρωτ.2 Η Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π. συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση που αφορά στο σχέδιο νόμου σχετικά με τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών, δεδομένης της δηλωμένης πρόθεσης του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Παπακωνσταντίνου ότι οι νέες ρυθμίσεις αποσκοπούν να συνδράμουν στην δημιουργία εύρωστων, οργανωμένων και ανταγωνιστικών συνεταιρισμών, να διασφαλίσουν εισόδημα στους δασεργάτες και να βελτιώσουν δραστικά τον τομέα της διαχείρισης και εκμετάλλευσης των δασών. Οι βασικές δασικές εργασίες που υλοποιούν οι δασικοί συνεταιρισμοί και τα πρωτογενή δασικά προϊόντα που παράγουν μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο αειφόρου διαχείρισης και προστασίας των δασών, αλλά και ανάπτυξης μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δασικών προϊόντων, καθώς και πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση στους ορεινούς πληθυσμούς. Θεωρούμε ότι τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα με την ενεργή απασχόληση ενός τουλάχιστον δασοτεχνικού (δασοπόνου, δασολόγου). Η προϋπόθεση απασχόλησης δασοτεχνικού θα επιφέρει σειρά βελτιώσεων τόσο κατά την διαδικασία εκτέλεσης των έργων όσο και στη διασφάλιση του τελικού αποτελέσματος. Η συμμετοχή του δασοτεχνικού μπορεί να εκτείνεται από την επίβλεψη των υλοτομικών και συγκομιστικών εργασιών και την τήρηση κανόνων προστασίας του δάσους κατά τη συγκομιδή- η έλλειψη της οποίας μειώνει το παραγωγικό δυναμικό των δασών θέτοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο τα δασικά οικοσυστήματα- φέροντας την ευθύνη υλοποίησης του διαχειριστικού σχεδίου και των κατευθύνσεων του Δασαρχείου, έως και την ανάληψη της ευθύνης καλής εκτέλεσης εργασιών, εξασφαλίζοντας το διττό σκοπό της αειφορικής διαχείρισης και προστασίας των δασών και τη διασφάλιση του εισοδήματος των δασεργατών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές όπως οι περιφερειακές ζώνες των Εθνικών Πάρκων καθώς και οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 κ.ά., όπου η ανάγκη απασχόλησης δασοτεχνικού πολλαπλασιάζεται εκ των συνθηκών. Επιπρόσθετα, η απασχόληση δασοτεχνικού, θα μπορούσε να συνδράμει σε ζητήματα ποιότητας και προώθησης των προϊόντων που ταλανίζουν τους υπάρχοντες συνεταιρισμούς λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, καθιστώντας τους ανταγωνιστικότερους και αποτελεσματικότερους, προσδίδοντας την προστιθέμενη αξία των πιστοποιημένων διαδικασιών που ακολουθεί το δασικό προϊόν και επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους στις οικονομικές συναλλαγές. Ακόμη, η απασχόληση δασοτεχνικών στους δασικούς συνεταιρισμούς μπορεί να διευκολύνει τη ένταξη των δασικών συνεταιρισμών σε ζητήματα αντιπυρικής προστασίας, κυρίως στο στάδιο της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών, αξιοποιώντας τους παραδοσιακούς και ουσιαστικούς φύλακες του δάσους, τους δασεργάτες και τους παραδασόβιους πληθυσμούς μεθοδικά και αποτελεσματικά. Εκτιμούμε ότι η απασχόληση δασοτεχνικού στους δασικούς συνεταιρισμούς είναι βαρύνουσας σημασίας σε βαθμό τέτοιο που η σχέση συνεργασίας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργία του, με γνώμονα πάντοτε την αειφορική διαχείριση και προστασία των δασών, την ανάπτυξη μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δασικών προϊόντων, την εξασφάλιση πρόσθετου εισοδήματος και απασχόληση στους ορεινούς πληθυσμούς και την εν γένει βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των δασικών συνεταιρισμών. Για το Κ.Δ.Σ. Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας Νικούση Καλλιόπη Δεληγιάννη Ασπασία