• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΑ.ΣΥ.Λ' | 2 Φεβρουαρίου 2012, 11:36

    Δασικός Συνεταιρισμός Λεχόβου ΔΑ.ΣΥ.Λ Λέχοβο-Φλώρινας Τ.Κ.: 53073 Πληροφορίες: Τζουβάρας Παναγιώτης Τηλ:6974478777 Άρθρο 24:Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 1. Η εσωτερική λειτουργία του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση του Δ.Σ. και η έγκρισή του από αυτή αποτελεί προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας του κατά τον παρόντα νόμο. 2. Η Γενική Συνέλευση για την ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα στον πρώτο χρόνο από την έγκριση του Καταστατικού ή την τροποποίησή του κατά τον παρόντα νόμο από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο. Η συνέλευση αποφασίζει με τη διαδικασία και ενισχυμένη απαρτία της παρ. 3 του άρθρου 17 καθώς και με την ενισχυμένη πλειοψηφία της παρ. 2 του άρθρου 18. 3. Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας καθορίζει υποχρεωτικά: α) Τους όρους λειτουργίας του συνεταιρισμού για την εκπλήρωση των σκοπών του. β) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση των δασικών εργασιών που αναλαμβάνει ο συνεταιρισμός. γ) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών για τη χρήση των εγκαταστάσεων, των μηχανημάτων και των υπηρεσιών του συνεταιρισμού. δ) Τις κυρώσεις για την αθέτηση των υποχρεώσεων των μελών και τη διαδικασία επιβολής τους. ε)Τις λεπτομέρειες της τήρησης των λογαριασμών μεταξύ συνεταιρισμού και μελών, καθώς και τα δικαιολογητικά που τηρεί ο συνεταιρισμός για τις συναλλαγές που διενεργεί. στ) Την υποχρέωση του συνεταιρισμού να διαθέτει τα προϊόντα που παράγει βάσει του Π.Δ 126/86 μέσω δημοπρασιών εφόσον δεν μπορεί να διαθέσει λιανικώς. Οι δημοπρασίες διενεργούνται στην έδρα του συνεταιρισμού, παρουσία υπαλλήλου της εποπτεύουσας αρχής και της Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας. 4. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα τα οποία θα καθορίζονται υποχρεωτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Δεν θα μπορεί να κάνει ο Συνεταιρισμός μεταποίηση και εμπορία αν ακολουθηθεί η διαδικασία της δημοπρασίας σε πρωτογενή προϊόντα που παράγει. Αποτέλεσμα αυτών η αύξηση της τιμής των προϊόντων σε κατοίκους των Ακριτικών περιοχών και την μη κάλυψη των αναγκών τους.