• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ' | 13 Ιανουαρίου 2010, 14:58

    Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο σε γενικές γραμμές περιέχει πολλά θετικά στοιχεία κυρίως σε σχέση με την διευκόλυνση από την άποψη του χρόνου των εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων τον οποίο περιορίζει σημαντικά και επίσης είναι μία σημαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Από την άλλη όμως με το νομοσχέδιο αυτό δεν επιδιώκεται ο στόχος του αναμενόμενου περιβαλλοντικού οφέλους σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην φύση. Επίσης δείχνει την διάθεση της Κεντρικής Εξουσίας να αγνοεί συστηματικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τη φιλοσοφία και τις εξαγγελίες του σχεδίου Καλλικράτης που πρόσφατα παρουσιάσθηκε και επίσης στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής παραδίδει για πρώτη φορά και άνευ όρων τις τελευταίες ανέγγιχτες περιοχές της Ελληνικής φύσης και θυσιάζει την φυσική κληρονομιά στο όνομα μιας άναρχης και χωρίς χωροταξικό προσανατολισμό «Πράσινης Ανάπτυξης». Στην Ελλάδα είναι σε εξέλιξη Γ.Π.Σ και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Πολλά από αυτά έχουν θεσμοθετηθεί ή είναι υπό θεσμοθέτηση. Όλα έχουν περάσει από Δημόσια διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς και έχουν καταλήξει στις διαθέσιμες περιοχές, για ανάπτυξη επενδύσεων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το 4% των συνολικών εκτάσεων που αναφέρονται ως μέγιστο όριο ανάπτυξης Α.Π.Ε.(αιολικές εγκαταστάσεις) σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. Τα άρθρα 8-9 έρχονται να ακυρώσουν την εξειδικευμένη αυτή προσέγγιση των χρήσεων γης και της προστασίας των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων αλλά και της προστασίας του Περιβάλλοντος αγνοώντας ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και των ευαίσθητων περιοχών της Ελλάδος αποτελεί υποχρέωση και προτεραιότητα αυτό δε προκύπτει από το Σύνταγμα αλλά και την σχετική Νομοθεσία, και οδηγίες της ΕΕ, 79/409 ΕΟΚ, 92/43 ΕΟΚ, 2001/42/ΕΚ, 97/11 ΕΚ, και επίσης ακυρώνει τις εξαγγελίες και την φιλοσοφία του σχεδίου Καλλικράτης αλλά και καθυστερώντας τις επενδύσεις επειδή αυτές θα κρίνονται παράνομες από ΣτΕ και ΔΕΚ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πέρα από τα προφανή, να χαθεί οριστικά η εμπιστοσύνη φορέων και κοινωνίας, σε οποιοδήποτε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που είναι με οργανωμένο και συντεταγμένο τρόπο προσαρμοσμένος στα δεδομένα και στην ταυτότητα κάθε περιοχής. Επί της ουσίας τα αναφερόμενα κυρίως στα άρθρα 8-9 δίδουν τη δυνατότητα χωροθέτησης δραστηριοτήτων παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. στο 100% του χώρου. Ειδικές Παρατηρήσεις: Άρθρο 2 Παράγραφος 4 Το αναφερόμενο χρονικό διάστημα των εξήντα μηνών από την ¨χορήγηση άδειας παραγωγής¨ έως την χορήγηση της ¨Άδειας εγκατάστασης¨ έρχεται σε αντίθεση με τη λογική του νομοσχεδίου για επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης άδειας λειτουργίας Α.Π.Ε. εφ όσον ισχύει η προτεραιότητα για όποιον έχει λάβει πρώτος άδεια από τη ΡΑΕ. Άρα οποιοσδήποτε έχει λάβει πρώτος άδεια μπορεί να δεσμεύει τον χώρο για 60 μήνες δηλ για 5 ολόκληρα χρόνια με πιθανότητα ουδέποτε να υλοποιηθεί η επένδυση. Άρθρο 2 Παράγραφος 6 Η δυνατότητα ενός προσώπου φυσικού ή νομικού να δεσμεύει πολλές περιοχές ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες ολιγοπωλιακές και διαφθοράς. Εναλλακτικά θα πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός αδειών, τις οποίες θα μπορεί να λαμβάνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και να ληφθή μέριμνα ώστε να μην μπορεί να δημιουργηθεί μονοπωλιακό ή ολιγοπωλιακό καθεστώς στην παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε, σε κάθε περιοχή. Άρθρο 3 Παράγραφος 4α Στις κατά νόμο προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις, θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει απαραίτητα και μάλιστα κατά το πρώτο στάδιο (πριν την λήψη άδειας από ΡΑΕ) και τις γνωμοδοτήσεις του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου ή Περιφέρειας και του Ο.Τ.Α στα διοικητικά όρια του οποίου θα υλοποιηθεί η επένδυση, και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Άρθρο 3 Παράγραφος 5α Προτείνεται : Η έγκριση επέμβασης σύμφωνα με το νόμο 998/79 άρθρου 58 παράγραφος 2 που εκδίδεται από τον Γ.Γ.Π. μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας Διεύθυνσης Δασών, τηρουμένων όμως των σχετικών διατάξεων του Ν 1650/86 περί προσφορότερης για το περιβάλλον λύσης συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής και επίσης να ενσωματώνεται στην αντίστοιχη Ε.Π.Ο. Άρθρο 3 Παράγραφος 5γ Σε περίπτωση όπου κατά της σχετικής πράξης υποβληθεί ένσταση θα πρέπει να αναμένεται το αποτέλεσμα της ένστασης. Θα πρέπει να αλλάξει το Νομοθετικό πλαίσιο, και ο χρόνος έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού Δασάρχη και ενστάσεων επί της Πράξης θα πρέπει να μειωθεί. Άρθρο 8 παράγραφος 2 και άρθρο 9 παράγραφος 2 Προτείνεται η γενική διατύπωση. Στις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, ΖΕΠ , Υγρότοπους ΡΑΜΣΑΡ κλπ επιτρέπεται η ανάπτυξη μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ μόνο εάν τούτο επιτρέπεται από αντίστοιχη ΕΠΜ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ