• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 29 Φεβρουαρίου 2012, 11:26

    Για την κάλυψη όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής, διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απαραίτητη η αντικατάσταση της φράσης που αναφέρεται στο εδάφιο 5 της παραγράφου Β του άρθρου 13, ως εξής: «Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, μονάδες ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις».