• Σχόλιο του χρήστη 'Καλλίγερος Σταμάτης' | 6 Ιουνίου 2012, 23:53

    Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι Με Έκπληξη διάβασα το κείμενο που αποκαλείται τεχνικός κανονισμός βιοκαυσίμων, με δευτερεύοντα τίτλο « Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων.». Έκπληξη γιατί αυτό το κείμενο δεν είναι τεχνικός κανονισμός αλλά έκθεση πληροφοριών. Δεν αναφέρεται τι έρχεται να προστεθεί με αυτό το κείμενο ή τι έρχεται να τροποποιήσει. Μήπως έρχεται να τροποποιήσει την Υ.Α 34628/1985 (ΦΕΚ 799/Β/1985) όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α Π.7086/Φ.5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β/1988); Εάν ναι δε απαντάει σε καίρια ερωτήματα τα οποία είναι: 1. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ των δεξαμενών βιοντήζελ με δεξαμενές πετρελαίου; 2. Ποια η απόσταση μεταξύ δεξαμενής βιοντήζελ και δεξαμενής βενζίνης; 3. Ποια η απόσταση μεταξύ δεξαμενών βιαιαθανόλης; 4. Ποια η απόσταση μεταξύ δεξαμενών βιοντήζελ και βιαιθανόλης; 5. Ποιο πυροσβεστικό σύστημα χρησιμοποιείται; Ποιο το κατασβεστικό μέσο; 6. Μπορεί για την βιοαιθανόλη να χρησιμοποιηθεί αφρός ή το καύσιμο είναι πολύ επιθετικό και απορροφά το διάλυμα του αφρού; και άλλα πολλά. A. Δεν είναι τεχνικός κανονισμός γιατί δεν περιέχει τις απαιτούμενες τεχνικές λεπτομέριες. Δεν αφορά τα βιοκαύσιμα αλλά μόνο τους μεθυλεστέρες των λιπαρών οξέων και την βιοαιθανόλη. Δεν αφορά τους αιθυλεστέρες των λιπαρών οξέων (Fatty Acid Ethyl Esters – FAEE) οι οποίοι μπορεί να είναι και αυτοί βιοντήζελ όταν τελειώσει η διαδικασία προτυποποίησής τους. Δεν αφορά τα καθαρά φυτικά έλαια τα οποία είναι και αυτά βιοκαύσιμα. Μάλιστα για τα καθαρά φυτικά έλαια (Pure Plant Oils - PPO) έχει εκδοθεί το τυποποιητικό έγγραφο ΕΛΟΤ CWA 16379:2011 με τίτλο «Fuels and biofuels - Pure plant oil fuel for diesel engine concepts - Requirements and test methods» και είναι σε ισχύ από τις 21-12-2011. Στα βιοκαύσιμα συγκαταλέγεται και το βιοαέριο «Biomethane». Δεν γίνεται καμία αναφορά σε αυτό και στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές διακίνησης και αποθήκευσης. Να προλάβω όποιον θελήσει να σκεφτεί ότι το βιοαέριο δεν χρησιμοποιείται στις μεταφορές να διαβάσει πρώτα. Υπάρχει και αντίστοιχη επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Οργανισμό τυποποίησης CEN με τον αριθμό 408 και τον τίτλο «Biomethane for use in transport and injection in the natural gas grid – Structure». Αυτά πρέπει να προβλεφθούν γιατί για να ισχύσει αυτός ο κανονισμός θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της οδηγίας 98/34/ΕΚ για κοινοποίηση στις χώρες μέλη και τα ερωτήματα θα τεθούν. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να αντικατασταθεί η λέξη βιοντήζελ με τους μεθυλεστέρες των λιπαρών οξέων. B. Όταν αναφερόμαστε σε πρότυπα εάν δεν αναγράφεται η ημερομηνία μετά από τον αριθμό τους σημαίνει τεχνικά ότι ορίζεται όπως εκάστοτε αυτά ισχύουν. Εάν αναγράφεται δε το έτος τότε σημαίνει το συγκεκριμένο πρότυπο. Εφόσον δε, αναφέρεται το πρότυπο δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι απαιτήσεις του. Είναι δε σφάλμα τεχνικά να αναγράφονται μερικές από αυτές. Στην §2.1 αναφέρονται τέσσερεις από αυτές. Ας δούμε τώρα αυτές τις τέσσερεις. Λέει η τέταρτη «Μπορεί να περιέχει μεθανόλη σε ποσοστό 0,2% μέγιστο.». Ποσοστό τι; Κατά βάρος ή κατά όγκο; Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ έρχεται αυτή η φράση να αντικαταστήσει το πρότυπο το οποίο είναι σαφές και αναφέρει κατά βάρος. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοια λάθη πολύ περισσότερο όταν είναι γνωστό ότι η μεθανόλη είναι συστατικό της βενζίνης και αυτή η φράση να αποτελέσει αντικείμενο λαθρεμπορίας. Αυτό το κείμενο σε αντίθεση μήπως θα έπρεπε να θέσει που θα φυλάγεται η μεθανόλη και σε πόση απόσταση από δεξαμενές, λέβητες κλπ. C. Αναφέρονται διάφορα στοιχεία για την διαχείριση των μεθυλεστέρων και της βιοαιθανόλης και πουθενά δεν γίνεται λόγος για τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά τυποποιητικά κείμενα ΕΛΟΤ CEN/TR 15367-1:2007 όσον αφορά το πετρέλαιο κίνησης και ΕΛΟΤ CEN/TR 15367-2:2007 όσον αφορά την βενζίνη και έχουν εφαρμογή τόσο στην διαχείριση των μεθυλεστέρων όσο και της βιοαιθανόλης. Ούτε και αναφέρεται το τυποποιητικό κείμενο ΕΛΟΤ CEN/TR 15367-3:2009 που αναφέρεται στην αποτροπή των επιμολύνσεων και των αναμίξεων. D. Στην §2.2 αναφέρεται στο σημείο ανάφλεξης των μεθυλεστέρων το οποίο όρίζεται από το πρότυπο κατ’ ελάχιστο 101°C. Αναφέρεται και η προδιαγραφή για το πετρέλαιο κίνησης. Ωραία και λοιπόν τι; Αντί να αναφερθεί ότι για λόγους ασφάλειας και λόγους αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου τα βυτία θα έχουν σήμανση με αριθμό κατηγοριοποίησης (UN) 1202 σύμφωνα με την οδηγία μεταφοράς επικινδύνων ουσιών (ADR), αναφέρεται στην §2.5 ότι «μπορεί να μεταφερθεί και με βυτία μεταφοράς χημικών υγρών». Ανοίγεται δηλαδή πόρτα στους λαθρέμπορους από το ίδιο το κράτος. Παρεμπιπτόντως γιατί δεν αναφέρεται ο αριθμός κατηγοριοποίησης(UN Number) της βιοαιθανόλης 1170; E. Στην §3.1 αναφέρει ότι: «Το σημείο ανάφλεξής της βιοαιθανόλης είναι 13 °C.» Πρώτον που το λέει το πρότυπο της βιοαιαθνόλης αυτό; Δεύτερον το πρότυπο το οποίο έχει εφαρμογή είναι το ΕΛΟΤ ΕΝ 15376 και το οποίο έχει αναπόσπαστο κομμάτι του το εθνικό παράρτημα το οποίο αναφέρει όπως και αναφέρεται στο 6ο σημείο της §3.2 σε μετουσιωμένη βιοαιθανόλη με αιθυλοτριτοταγή βούτυλ αιθέρα (ΕΤΒΕ) ή/και βενζίνη. Λοιπόν σας πληροφορώ ότι σίγουρα τότε δεν θα είναι το σημείο ανάφλεξης 13°C δεν είναι μονομοριακό το τελικό προϊόν κυρίες και κύριοι. Με αυτόν τον υποτιθέμενο κανονισμό τροποποιείται το πρότυπο η Υπουργική απόφαση με την οποία δημοσιεύτηκε κλπ. Δεν ξεκαθαρίζονται απαιτήσεις της διαχείρισης της μη μετουσιωμένης βιοαιαθνόλης και της μετουσιωμένης όλα είναι ένα; Όπως αποδείχτηκε στις παραπάνω γραμμές όλα δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν ορίζεται αντίθετα, τιμή για την ηλεκτρική αγωγιμότητα του καυσίμου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15938:2010; F. Δεν παρέχονται τεχνικές λεπτομέρειες για τα υλικά αντίθετα αναφέρονται εμπορικές ονομασίες μεγάλης χημικής βιομηχανίας DuPont. Επί παραδείγματι αναφέρεται Teflon (Εμπορική Ονομασία) και όχι Πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) επιστημονική ή (C2F4)n και με CAS Number 9002-84-0. Αναφέρεται επίσης την εμπορική ονομασία Viton. Όλες οι κατηγορίες αυτού; Για παράδειγμα στο Viton A401-C και το Viton GFTL όταν το καύσιμο περιέχει 30% μεθυλεστέρα προκαλείται ελαφρά μείωση της αντοχής σε εφελκυσμό του υλικού. Η κατηγορία όμως Viton F (τριπολυμερή) χρησιμοποιείται για οξυγονούχα καύσιμα, αυτό δεν αναφέρεται πουθενά. G. Τα τεχνικά σχόλια δεν είναι δυνατόν να αναρτηθούν στην δημόσια διαβούλευση γιατί είναι πάρα πολλά λόγω των ελλείψεων του κειμένου. H. Συμπερασματικά αυτό το κείμενο δεν μπορεί να σταθεί ως τεχνικός κανονισμός και πρέπει η αρμόδια επιτροπή να το επανεξετάσει και να δουλέψει ώστε να βγάλει πραγματικά έναν τεχνικό κανονισμό και όχι έκθεση απόψεων με ασάφειες και μη τεχνικές λεπτομέρειες που μάλιστα έχει σημεία που υπάρχει η πιθανότητα να προάγουν το φαινόμενο του λαθρεμπορίου.