• 2.5. Ασφάλεια – Μεταφορά – Φόρτωση του βιοντίζελ Προτείνουμε την αντικατάσταση της παραγράφου 2.5 του παρόντος άρθρου ως εξής: Για τη μεταφορά των μειγμάτων βιοντίζελ–ντίζελ καθώς και του αυτούσιου βιοντίζελ πρέπει να ισχύουν τα προβλεπόμενα από την οδηγία μεταφοράς επικινδύνων ουσιών (ADR), καθώς και όλες οι διατάξεις του Ν.3054/2002 –όπως τροποποιήθηκε- που αφορούν στη μεταφορά των υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων με βάση το άρθρο 320 του Ν.4072/2012, ΦΕΚ 86/A/11.04.2012, για την πρόληψη και πάταξη του λαθρεμπορίου στα καύσιμα και γενικά στα ενεργειακά προϊόντα. Για να αποφευχθεί η επιμόλυνση του προϊόντος (μείγματος βιοντίζελ–ντίζελ ή αυτούσιου βιοντίζελ) συνιστάται, πριν την φόρτωση βιοντίζελ σε φορτηγό βυτιοφόρο αυτοκίνητο, να ελέγχεται ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα πετρελαιοειδών, νερού ή και άλλων ουσιών (όξινα ή και βασικά διαλύματα, γλυκερίνη, φυτικά έλαια κ.α.). Σε κάθε περίπτωση συνιστάται να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις για να μην δημιουργηθούν συνθήκες ανάφλεξης. Σημειώσεις: 1. Προτείνεται η τροποποίηση αυτού του άρθρου, ώστε να είναι συμβατό με τα ισχύοντα στον Ν.3054/2002 –όπως τροποποιήθηκε. 2. Γίνεται διόρθωση της ορολογίας των φορτηγών βυτιοφόρων αυτοκινήτων. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 320 του Ν.4072/2012, ΦΕΚ 86/A/11.04.2012, αποβλέπουν στην πρόληψη και την πάταξη του λαθρεμπορίου στο χώρο των καυσίμων (σήμανση, GPS κλπ) και είναι προφανές ότι οι περιορισμοί και οι προβλέψεις θα πρέπει να ισχύουν και για όλα τα φορτηγά βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων ή άλλων ενεργειακών προϊόντων.