• Προκειμένου να εξειδικευτεί το γεγονός ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης αφορούν σε δομικά στοιχεία και τεχνικά συστήματα τα οποία τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται και όχι στα ήδη υπάρχοντα, σύμφωνα και με τη διατύπωση της Οδηγίας, προτείνεται η εξής προσθήκη στην παράγραφο 3 του άρθρου 4: 3. Θεσπίζονται ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα δομικά στοιχεία του κελύφους και τα τεχνικά συστήματα, που επηρεάζουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Η ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ, λαμβάνοντας υπόψη τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα.»