• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ' | 18 Απριλίου 2013, 19:05

    Ο όρος "τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης" ή έστω ο όρος "απόφαση κατεδάφισης" δεν υπάρχει στο ισχύον Π.Δ. 267/98 "Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων...". Ο όρος χρησιμοποιήθηκε στο άρθρο 280 του ν.3852/2010 και έκτοτε δεν έχει δοθεί καμία οδηγία σχετικά με το θέμα αυτό. Δεδομένου ότι το Π.Δ. 267/98 δεν προβλέπει "Απόφαση Κατεδάφισης" προκειμένου να κατεδαφιστεί κάποια κατασκευή που έχει τελεσίδικα χαρακτηριστεί αυθαίρετη (εφόσον δηλαδή παρέλθουν 30 ημέρες από την τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας ή νωρίτερα εφόσον υποβληθεί δήλωση αποδοχής της έκθεσης αυτοψίας ή τέλος με την απορριπτική απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ αν υπάρξει εμπρόθεσμη προσφυγή), θα πρέπει η διατύπωση στο παρόν άρθρο είτε να αλλάξει ώστε να συμβαδίζει με το ΠΔ 267/98 είτε να οριστεί το αρμόδιο όργανο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις έκδοσης "Απόφασης Κατεδάφισης".