• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΑΣΠΗ)' | 14 Ιανουαρίου 2010, 17:03

    ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΑΣΠΗ) Διεύθυνση: •Ριζαρίου 3, 152 33 Χαλάνδρι, τηλ.: 210 8774100 fax: 210 8774111 •Λ. Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, τηλ. 210 6101150, fax: 210 6101162 ΠΡΟΣ: κα ΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Μεσογείων 117-119 101 92 ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : κον ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για τις μέχρι τώρα προσπάθειές και την αποφασιστικότητά σας στα θέματα που αφορούν στη συντονισμένη επιτάχυνση του μοντέλου της Πράσινης Ανάπτυξης. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αποτελεί συνέχιση της πολιτικής σας για την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η ανάδειξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ως προτεραιότητα υψίστης εθνικής σημασίας πιστεύουμε πως θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της συλλογικής αντίληψης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος. Επισυνάπτουμε , προς συνεκτίμηση, τις απόψεις μας επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου εστιάζοντας στα σημεία εκείνα που θεωρούμε ως πλέον κρίσιμα και αποτελεσματικά για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των Α.Π.Ε. Μετά τιμής, Δ. Κοπελούζος Α. Τσαντίλας Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Ειδικές κατ’ άρθρον παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Άρθρο 1 Εθνικός Στόχος Α.Π.Ε. Η ανάδειξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις Α.Π.Ε. ως προτεραιότητα υψίστης εθνικής σημασίας ευελπιστούμε πως θα συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της συλλογικής αντίληψης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την έμπρακτη προστασία του περιβάλλοντος, δίνοντας ένα τέλος στην «ενδοπεριβαλλοντική» σύγκρουση μεταξύ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της απόλυτης απαγόρευσης επεμβάσεων και της ανάπτυξης των ΑΠΕ, ως έργων φιλικών για το περιβάλλον. Η σύγκρουση αυτή, – αν και για πολλούς φαινομενική- αναδείχθηκε έντονα από τη νομολογία του ΣτΕ κυρίως για τα έργα αιολικών πάρκων, τα οποία το ΣτΕ εκ προοιμίου αντιμετώπιζε ως μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα εκτιμώντας κατ΄ εικασία ως σοβαρές τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, αγνοώντας την αυτονόητη νομοτέ¬λεια της επιλογής του τόπου εγκατάστασής τους με κύριο γνώμονα τη διαθεσιμότητα του φυσικού πόρου. Αν και φαίνεται δύσκολο το ΣτΕ να αποδεχθεί να εφαρμόσει την προτεινόμενη στάθμιση υπέρ των ΑΠΕ, εντούτοις για τις Υπηρεσίες και τους φορείς που εμπλέκονται στην αδειοδότηση των έργων, η νέα αυτή διάταξη θα είναι δεσμευτική για την κρίση τους, στο βαθμό που δεν θα σημειώνονται συγκρούσεις με κανόνες υπερνομοθετικής ισχύος, όπως το Σύνταγμα, η νομοθεσία της ΕΕ και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες. Ειδικότερα, η διάταξη αυτή μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη στη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων που είναι πιθανό να ανακύψουν με τα υπόλοιπα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού (κυρίως του Τουρισμού). Άρθρο 2 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. • Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α απαιτείται σχετική άδεια. Η άδεια αυτή χορηγείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) μετά από συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων: α) …….» Τα κριτήρια που εφαρμόζει η Ρ.Α.Ε. –τουλάχιστον τα βασικά από αυτά- εμπλέκονται μεταξύ τους και δεν είναι λογικό να απαιτείται η πλήρης τήρηση κάθε κριτηρίου χωριστά, αλλά πρέπει αυτά να συνεκτιμώνται ώστε να είναι δυνατή η πρόκριση ενός έργου που πληροί σε μέγιστο βαθμό τα περισσότερα κριτήρια, αλλά πιθανόν υστερεί σε ένα ή δύο από αυτά. • Το εδάφιο «στ» της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006 μπορεί να διατυπωθεί ως ακολούθως: «στ) Της μη ύπαρξης ανυπέρβλητου κωλύματος για τη δυνατότητα εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της θέσης εγκατάστασης του έργου » Η εφαρμογή του κριτηρίου της εξασφάλισης θέσης, δεδομένης της απουσίας Δασολογίου και Κτηματολογίου, είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Μέχρι σήμερα, δεν συνέβαλλε στην καλύτερη αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων, αλλά δημιούργησε μόνο αντιδικίες μεταξύ επενδυτών, συγκρούσεις με δασικές υπηρεσίες και επέφερε αλματώδη αύξηση του κόστους γης, συχνά σε συνδυασμό με την καταπάτηση δημοσίων δασικών εκτάσεων. • Στο εδάφιο «ζ» θα πρέπει να ορίζονται επακριβώς οι τρόποι με τους οποίους θα εξασφαλίζεται δεσμευτικά η χρηματοδότηση του έργου και να αποκλείονται οι αόριστες και ασαφείς προτάσεις χρηματοδότησης στις οποίες παραπέμπει η φράση «ή άλλο νόμιμο τρόπο», ώστε να μην ανοίγεται ο δρόμος σε φορείς με ανεπαρκείς οικονομικές δυνατότητες χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια και δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των σοβαρών επενδυτών. • Το εδάφιο «θ» μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: «θ) της συμμόρφωσης με τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. (ΚΥΑ 49828/2008 ΦΕΚ2464 Β’) όπως αυτό ισχύει κατά περίπτωση, τα οποία ελέγχονται από τη ΡΑΕ σύμφωνα με το Παράρτημα V.A. του πλαισίου αυτού». Με την διατύπωση αυτή αποσαφηνίζεται ο έλεγχος στον οποίο οφείλει να προβεί η ΡΑΕ , δηλαδή περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο της φέρουσας ικανότητας. Προτείνουμε να μην συμπεριληφθεί η φράση «προκειμένου να εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν η προστασία του περιβάλλοντος», η οποία μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ως προς την έκταση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η περιβαλλοντική αξιολόγηση των έργων. • Προκειμένου να αποκτήσει πραγματικό νόημα η διάταξη του εδαφίου «η», καθίσταται επιτακτική η ανάγκη καθορισμού των ΥΚΩ που θα παρέχονται ειδικά από τους παραγωγούς ΑΠΕ, στο πρότυπο της υπ΄ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» (ΦΕΚ Β 1040/25 -6-2007). Η υλοποίηση έργων ενίσχυσης του συστήματος και διασύνδεσης νησιών από φορείς έργων ΑΠΕ προκειμένου να προωθηθούν έργα μεγάλης κλίμακας, τα οποία συμβάλλουν τόσο στην ασφάλεια του εφοδιασμού όσο και στη προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ), δύναται να χαρακτηριστούν ως ΥΚΩ. • Να προστεθεί νέο κριτήριο υπό στοιχείο «ι» για την αξιολόγηση των αιτούντων βάσει του απασχολούμενου εγχώριου προσωπικού και της μέγιστης δυνατής εγχώριας προστιθέμενης αξίας που αντιπροσωπεύει το επενδυτικό του πρόγραμμα. • Στην παράγραφο 2 εδάφιο 2 να αφαιρεθούν οι δύο τελευταίες προτάσεις για τον καθορισμό της προκαταρκτικής μελέτης από το ΔΕΣΜΗΕ εντός 15 ημερών, και να υπάρχει μόνο η αναφορά ότι η ΡΑΕ μπορεί να συνεργάζεται με το Διαχειριστή του Συστήματος, κατά την κρίση της. Ακριβής καθορισμός της συνεργασίας ΡΑΕ – ΔΕΣΜΗΕ θα προκαλέσει προβλήματα και δεν θα συμβάλλει στην επιτάχυνση της διαδικασίας απόκτησης Άδειας Παραγωγής, σε μια φάση αδειοδότησης, όπου τη σχεδόν αποκλειστική ευθύνη πρέπει να φέρει η ΡΑΕ . Εξάλλου ο ΔΕΣΜΗΕ γνωμοδοτεί σε άλλες δύο εν συνεχεία φάσεις της Αδειοδοτικής Διαδικασίας.. Επιπροσθέτως να προστεθεί η δυνατότητα του αιτούντος να του παρέχονται στοιχεία από το ΔΕΣΜΗΕ αναφορικά με την απορρόφηση ισχύος του σημείου σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Είναι ευρέως παραδεκτό ότι η εξασφάλιση ηλεκτρικού χώρου αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της επενδυτικής απόφασης ήδη από πρώιμο στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας καθώς αποτελεί ισχυρό εχέγγυο προς τα πιστωτικά ιδρύματα για πολύ ευκολότερη δανειακή επέκταση και βεβαίως παρέχει μείζονα ασφάλεια δικαίου ως βάση προσέλκυσης ξένων επενδυτών με ευρεία κεφαλαιακή επιφάνεια για δραστηριοποίηση στη χώρα μας. • Μετά την παράγραφο 4 προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Αιτήσεις στη ΡΑΕ συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 100 MW, που περιλαμβάνουν ανεξάρτητη διασύνδεση των σταθμών στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, αποτελούν ενιαίο έργο που χαρακτηρίζεται ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και η ταυτόχρονη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρικών συστημάτων μη διασυνδεδεμένων νησιών. Τα ανωτέρω έργα εξετάζονται κατά προτεραιότητα, από τη ΡΑΕ, έναντι κάθε άλλης αίτησης, με εξαίρεση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο πρόσκλησης Ειδικότερα, για περιβαλλοντικούς ή άλλους λόγους επιτρέπεται μεταφορά ισχύος μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αιολικών σταθμών χωρίς η συνολική ισχύς του συγκροτήματος να αυξάνεται περισσότερο από το ποσοστό (10%) που ορίζεται στο εδάφιο (α) της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως οι λοιπές ρυθμίσεις. Για τα έργα αυτά θα διατυπώνονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος δεσμευτικοί όροι, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν και εναλλακτικοί τρόποι σύνδεσης, οι οποίοι θα εξετάζονται κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Κατά την αξιολόγηση των έργων αυτών, επιτρέπεται η αλλαγή των στοιχείων της αίτησης που αφορούν στην θέση του Σταθμού εφόσον η μεταβολή δεν είναι σημαντική, δεν προκύπτει θέμα εδαφικής επικάλυψης με άλλη αίτηση και επιβάλλεται κυρίως από τους περιορισμούς που τίθενται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ΑΠΕ.» • Ο Ν. 2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία δεν κάνει ρητή πρόβλεψη για τη δυνατότητα παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για σκοπούς συνδεόμενους με την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Προτείνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για την διευκόλυνση της αδειοδότησης των έργων σύνδεσης των νησιών με το Σύστημα Μεταφοράς: 1. Η περίπτωση 9 του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α΄ 285) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «9) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όταν πρόκειται για πα¬ραχώρηση αιγιαλού σε βιομη¬χα¬νι¬κές μονάδες, εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, επιχειρή¬σεις μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών ορυκτών και επιχειρήσεις παρα¬γωγής, με¬τα¬φοράς, διανομής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας». 2. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως ακολού¬θως: «4. Στα έργα που μπορούν να εκτελεστούν για την επίτευξη των σκοπών των παρα¬γρά¬φων 1, 3 και 6 περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων εν γένει μετά των τερματικών εγκαταστάσεων και υποσταθμών στα σημεία προσγειά¬λω¬σης και σύνδεσης με τη χερσαία χάραξη των αγωγών και καλωδίων, ναυδέτων, πλωτών προ¬βλητών και εξεδρών, η πόντιση τεχνητών υφάλων.» • Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν.3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: … «α) … Oι περιοχές με κορεσμένα δίκτυα και η δυνατότητα απορρόφησης ισχύος για τις περιοχές αυτές, διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα υφιστάμενα και τα ενταγμένα σε εγκεκριμένη Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος (Μ.Α.Σ.Μ.) έργα του Συστήματος. Η απόφαση αυτή δημοσιοποιείται με επιμέλεια της ΡΑΕ στο διαδίκτυο ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο». Άρθρο 3 Διατάξεις για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Αποτελεί σαφέστατα θετικό βήμα για την απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης η ενο¬ποίηση των σταδίων ΠΠΕΑ και της ΕΠΟ, που είχαν εισαχθεί χωρίς ισχυρή αιτιολογική βάση με το Ν. 3010/2002. Άλλωστε οι μάλλον υπερβολικές απαιτήσεις που τίθενται για την εκπόνηση της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην πράξη την εξομοιώνουν με τη ΜΠΕ. Πάντως οι γνωμοδοτήσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών και άλλων φορέων πρέπει να εστιάζουν αυστηρά στον τομέα αρμοδιότητας εκάστου χωρίς γενικόλογες και αόριστες κρίσεις, κάτι που γίνεται κατά σύστημα στα Νομαρχια¬κά Συμβούλια) καθώς και να περιέχουν υποχρεωτικά ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ειδικά οι δασικές Υπηρεσίες πρέπει να τεκμηριώνουν τόσο τον εξαιρετικό χαρακτήρα της επέμβασης σε δασική έκταση για φιλοπεριβαλλοντικούς σκοπούς, αλλά και την ελάχιστη θυσία της δασικής βλάστησης, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης θα μπορούν να αντλούνται από τις υποβαλλόμενες μελέτες. Προκειμένου να έχει πρακτική αξία ο καθορισμός των προθεσμιών ως αποκλειστικών, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά ότι στις περιπτώσεις που παρέλθει άπρακτη μια προθεσμία, τότε θα τεκμαίρεται η θετική γνώμη της Υπηρεσίας ή του φορέα. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητο να παρασχεθεί ευρεία νομοθετική εξουσιοδότηση στον κανονιστικό νομοθέτη να καθορίζει με υπουργική απόφαση το σύνολο των δικαιολογητικών και στοιχείων (με εξαντλητική απαρίθμηση) που θα υποβάλλονται προς τις Υπηρεσίες και τους φορείς που γνωμοδοτούν και θα καθορίζουν τη πληρότητα του φακέλου. Έτσι θα περιοριστούν το φαινόμενο ορισμένων Υπηρεσιών που υποχρεώνουν αυθαίρετα τους επενδυτές να προσκομίζουν πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά. • Στο τέλος της παραγράφου 3α του προτεινόμενου στο σχέδιο νόμου Άρθρου 8 να προστεθεί : «….. Η Προσφορά αυτή Σύνδεσης, η οποία περιγράφει τη σύνδεση και εκτιμά το προϋπολογιστικό κόστος αυτής, είναι επαρκής για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Η υποβολή δεσμευτικού τοπογραφικού διαγράμματος της διασύνδεσης και όλα τα υπόλοιπα λεπτομερή στοιχεία αυτής, περιλαμβάνονται στην Σύμβαση Σύνδεσης, σύμφωνα με την παράγραφο 7.ΙΙ κατωτέρω». Επί της προτεινόμενης παραγράφου 4β: Η επιστροφή γνωμοδοτήσεων για διόρθωση ή συμπλήρωση δεν συμβάλλει στο ελάχιστο στην επιτάχυνση της αδειοδότησης καθώς διαιωνίζεται με τον τρόπο αυτό η γραφειοκρατία. Προτείνεται να γραφεί «Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αυτών, οι γνωμοδοτήσεις θεωρούνται θετικές». ή εναλλακτικά «… ότι στις περιπτώσεις αυτές η επιστροφή των γνωμοδοτήσεων να ορίζεται ρητά ότι θα επιτρέπεται άπαξ και σε περίπτωση επανάληψης πλημμελειών θα ισχύει η παράγραφος (γ)». • Επί της προτεινόμενης παραγράφου 4γ: Προκειμένου να μη γίνεται επίκληση φόρτου εργασίας ή έλλειψης προσωπικού, να προβλεφθεί ρητά ότι τα αιτήματα για γνωμοδοτήσεις επί έργων ΑΠΕ θα εξετάζονται υποχρεωτικά κατ’ απόλυτη προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων. • Επί της προτεινόμενης τροποποίησης της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του Ν. 998/1979, η οποία εισάγεται με τη παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου του σχεδίου νόμου, σημειώνουμε τα ακόλουθα: α. Η έκδοση Ε.Π.Ο. συνιστά προϋπόθεση νομιμότητας για την έγκριση επέμβασης και πρέπει να προηγείται. β. Προκειμένου οι δασικές υπηρεσίες να γνωμοδοτήσουν για ένα έργο Α.Π.Ε. και των συνοδών του έργων, είτε στα πλαίσια της παραγράφου 1.ε. του Άρθρου 3 του Ν. 3468/06, είτε στα πλαίσια έκδοσης απόφασης Ε.Π.Ο., δε θα ακολουθείται προηγουμένως η διαδικασία του άρθρου14 του Ν.998/1979, για να διακριβωθεί η μορφή ή ο χαρακτήρας της υπό κρίσιν έκτασης, η οποία θα προκύπτει από την εικόνα παλαιοτέρων αεροφωτογραφιών που διαθέτει η δασική υπηρεσία» στις οποίες μπορεί να βασίζεται σχετική φωτοερμηνεία για το σύνολο του έργου (από το Δασαρχείο ή να είναι τεύχος σε κάποιο στάδιο των μελετών από τον επενδυτή), για την εξέλιξη της βλάστησης για τα έτη 1945 – 1960 ή με Α/Φ πριν το 1974 - 1998 και σημερινή κατάσταση. γ. Προκειμένου οι δασικές υπηρεσίες να προβούν στην έκδοση έγκρισης επέμβασης για την εγκατάσταση έργου Α.Π.Ε. και των συνοδών αυτού έργων, εφ’ όσον αυτή απαιτείται, θα προηγείται έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού της υπ’ όψιν έκτασης από τον αρμόδιο Δασάρχη, σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Ν.998/79, η οποία θα βασίζεται στην φωτοερμηνεία της παραγράφου (β) ανωτέρω (εφόσον έχει γίνει δεκτή από το Δασαρχείο). Η Πράξη αυτή Χαρακτηρισμού, μετά την κατά νόμο δημοσιοποίηση της, έχει το τεκμήριο νομιμότητας και δεσμεύει τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, οι οποίες οφείλουν, εφ’ όσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, να προωθήσουν το φάκελο της έγκρισης επέμβασης σε εκτάσεις που διαχειρίζονται από τη δασική υπηρεσία, να χορηγήσουν την έγκριση επέμβασης, να εγκρίνουν τους οικείους περιβαλλοντικούς όρους, να εκδώσουν την άδεια εγκατάστασης, να εγκαταστήσουν το φορέα του έργου στη δασική έκταση, εκδίδοντας και το σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης, ασχέτως του εάν έχουν υποβληθεί ή όχι ενστάσεις κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού και ανεξαρτήτως από την τελεσιδικία ή μη της Πράξης Χαρακτηρισμού. Η έκδοση έγκρισης επέμβασης μπορεί να γίνεται σε όλες τις δασικές εκτάσεις ανεξαρτήτως του εάν αυτές έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες, έχουν παραχωρηθεί ή είναι διακατεχόμενες, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των παραχωρησιούχων ή των διακατόχων, δεδομένου ότι η εγκατάσταση έργου Α.Π.Ε. εντός αυτών, δεν επιφέρει αλλαγή στη χρήση των εκτάσεων αυτών, οι οποίες, με εξαίρεση του καθ’ εαυτού χώρου εγκατάστασης του έργου, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται για όποιον σκοπό παρεχωρήθησαν ή ετέθησαν υπό διακατοχή. • Επί των διατάξεων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου του σχεδίου νόμου θα θέλαμε να προτείνουμε την ακόλουθη συμπλήρωση. Εάν μετά την έκδοση της ΕΠΟ προκύψει ανάγκη τρο¬πο¬ποίησής της εξαιτίας μεταβολής των προκαταρκτικά διατυπωθέντων όρων σύνδεσης από τον Διαχειριστή , θα αρκεί να επαναληφθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση μόνο των έργων σύνδεσης κατά την έκταση που διαφορο¬ποιούν¬ται σε σχέση με τη μελέτη στην οποία βασίστηκαν οι προκαταρτικά διατυπωθέντες όροι στο πλαίσιο έκδοσης της άδειας παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του σχεδίου νόμου, μη απαιτουμένης σε κάθε περί¬πτωση της επανεξέτασης των περιβαλλοντικών όρων του σταθμού παραγωγής και των λοιπών συνοδών έργων που δεν επηρεάστηκαν από τη μεταβολή των όρων σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση εφαρμογής αυτής της ρύθμι¬σης θα πρέπει κατά τη διατύπωση των προκαταρκτικών όρων σύνδεσης να μελετάται και ένας ή περισσότεροι εναλλακτικοί τρόποι σύνδεσης που θα εντάσσονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, ειδικά για τα συγκροτήματα αιολικών πάρκων (έργα μεγάλης κλί¬μα¬κας). • Μετά το τέλος της παραγράφου 9 να προστεθεί το εξής: «Συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 100 MW, για τα οποία έχουν εκδοθεί άδειες παραγωγής, που περιλαμβάνουν ανεξάρτητη διασύνδεση των σταθμών στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, αποτελούν ενιαίο έργο που χαρακτηρίζεται ως έργο γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται και η ταυτόχρονη διασύνδεση ενός ή περισσοτέρων ηλεκτρικών συστημάτων μη διασυνδεδεμένων νησιών. Τα ανωτέρω έργα εξετάζονται κατά προτεραιότητα, από όλες τις γνωμοδοτούσες Αρχές και Υπηρεσίες κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (προσφορά σύνδεσης, έγκριση επέμβασης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων), έναντι κάθε άλλης αίτησης, με εξαίρεση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο πρόσκλησης». «Ειδικότερα για την ΕΠΟ αν δεν εκδοθεί η άδεια εντός του διαστήματος που περιγράφεται στο Αρθρο 3 παρ. 4α,η αρμόδια αρχή εκδίδει διαπιστωτική πράξη στην οποία παρατίθεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την αδυναμία εκδόσεως της άδειας. Η πράξη αυτή με όλο το φάκελο διαβιβάζεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος αποφασίζει για την έκδοση της ΕΠΟ εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω εγγράφων». Άρθρο 4 Ένταξη και Σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. • Προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση για το άρθρο 11 του Ν. 3468/2006: « Άρθρο 11 1. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω υφιστάμενου υποσταθμού ανύψωσης μέσης προς υψηλή τάση, ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης να ανήκει στην κυριότητά του. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο Σύστημα μέσω νέου υποσταθμού ανύψωσης, ανεξαρτήτως αν αυτός βρίσκεται εντός ή εκτός του χώρου του σταθμού Α.Π.Ε., τότε ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής μπορεί να επιλέξει το τμήμα σύνδεσης, μεταξύ του κεντρικού πίνακα μέσης τάσης του σταθμού Α.Π.Ε. και του υποσταθμού ανύψωσης ή και ο νέος υποσταθμός ανύψωσης να ανήκουν στην κυριότητά του, μέχρι τα όρια του Συστήματος σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης και σε κάθε περίπτωση μη συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού αυτόματου διακόπτη υψηλής τάσεως του οποίου η ιδιοκτησία, η διαχείριση και η συντήρηση ανήκουν στον Κύριο του Συστήματος ή τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές: (α) νοείται ότι ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. συνδέεται απευθείας στο Σύστημα, (β) ο κάτοχος της οικείας άδειας παραγωγής κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του και αποκτά τη διαχείριση και την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των έργων αυτών, (γ) η τάση και τα λοιπά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα του κατόχου της οικείας άδειας παραγωγής καθορίζονται από αυτόν, υπό την αίρεση της συμμόρφωσής τους με τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς και τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κυρίου του Συστήματος και του αρμόδιου Διαχειριστή για την ομαλή σύνδεση και συνεργασία τους με το Σύστημα όσον αφορά τις διακοπτικές προστασίες στην πλευρά της υψηλής τάσης και τα συστήματα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με το Σύστημα. (δ) ο κάτοχος της άδειας παραγωγής έχει το δικαίωμα να συναινέσει ή να αρνηθεί αιτιολογημένα τη σύνδεση νέου χρήστη στα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητά του. (ε) σε περίπτωση σύνδεσης νέου χρήστη στα έργα σύνδεσης που ανήκουν στην κυριότητα κατόχου άδειας παραγωγής, τα θέματα διαχείρισης, λειτουργίας και ιδιοκτησίας των έργων αυτών καθορίζονται με συμφωνία των χρηστών. Αν απαιτείται ή σε περίπτωση που αλλάζει ο φορέας που φέρει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση Σύνδεσης, η Σύμβαση Σύνδεσης τροποποιείται κατάλληλα. (………) 6. Σε περίπτωση σύνδεσης στο Σύστημα συγκροτήματος αιολικών πάρκων ή αιολικών πάρκων στη θάλασσα, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται αναλόγως για τα έργα σύνδεσης μεταξύ των κεντρικών πινάκων μέσης τάσης των αιολικών πάρκων και του νέου τερματικού υποσταθμού υψηλής ή υπερυψηλής τάσης, περιλαμβανομένων των ενδιάμεσων υποσταθμών ανύψωσης μέσης προς υψηλή τάση ή υποσταθμών μετατροπής ρεύματος από εναλλασσόμενο σε συνεχές και αντίστροφα ή γραμμών και καλωδίων μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιοκτησία, διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού αυτόματου διακόπτη υψηλής ή υπερυψηλής τάσης του νέου τερματικού υποσταθμού, ανήκουν στον Κύριο του Συστήματος ή τον αρμόδιο Διαχειριστή κατά περίπτωση. 7. Κατά τη σύνδεση σταθμών Α.Π.Ε. στο Σύστημα, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να επιβάλει αιτιολογημένα την υλοποίηση πρόσθετων έργων ή εγκατάσταση εξοπλισμών που δεν απαιτούνται για την διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας στο Σύστημα, με σκοπό να πληρούνται πρόσθετες τεχνικές ή λειτουργικές απαιτήσεις, περιλαμβανομένης της απαίτησης για εφαρμογή του κριτηρίου ν-1. Στις περιπτώσεις αυτές το πρόσθετο κόστος συμφωνείται μεταξύ του παραγωγού Α.Π.Ε., του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήματος κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και καλύπτεται από τον Κύριο του Συστήματος. Ο Κύριος του Συστήματος ανακτά το κόστος αυτό, μέσω του μηχανισμού χρέωσης χρήσης Συστήματος ή κατά τη σύνδεση νέου χρήστη σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την υλοποίηση έργων σύνδεσης». Άρθρο 5 Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. • Η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παρά¬γ嬬ται από αιολικούς σταθμούς οι οποίοι εγκα¬θί¬σταν¬ται σε κατοικημένα νησιά πρέπει να αντιμετωπιστεί με δια¬φορετικό τρόπο σε σχέση με την αντίστοιχη τιμο¬λό¬¬γη¬ση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αιολι¬κών σταθμών σε μη κατοικημένα νησιά. Πρά¬γμα¬τι, τα τεχνικά προβλήματα για τη διασύνδεση ενός ή συγκροτήματος κατοικημένων νη¬σιών με το Διασυν¬δε¬δεμένο Σύστημα το κατατάσσουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα πολύπλοκων έργων με πολλούς εμπλε¬κό¬μενους φορείς σε αντίθεση με την απλότητα της σύνδεσης με το Σύστημα αιολικού σταθμού εγκα¬τε¬στη¬μένου σε μη κατοικημένη νησίδα. Στη μία περί¬πτω¬ση απλώς διασυνδέεται ένα απομα¬κρυ¬σμέ¬νο αιολικό πάρκο μέσω υποβρυχίων καλωδίων, ενώ στη δεύτερη η διασύνδεση μπορεί να χρη¬σι¬μο¬ποιη¬θεί ως υποδομή ή και αυτούσια για την ταυτόχρονη διασύνδεση των συστημάτων διανομής των νησιών, καταργώντας ουσιαστικά την χρήση των ρυπο¬γό¬νων και αντιοικονομικά λειτουργούντων αυτόνομων πετρελαϊκών σταθμών ηλεκτροπαραγω¬γής στα νησιά αυτά. Επίσης η διασύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποδομή για πρόσθετες δια¬συνδέ¬σεις γειτονικών νησιών. Στη βάση αυτού του σκεπτικού η τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρι¬κής ενέργειας, όσον αφορά διασύνδεση κατοι¬κη¬μέ¬νων νησιών, πρέπει να γίνεται με βάση την τιμή της παραγόμενης ενέργειας που προβλέπεται για τους υπεράκτιους αιολικούς σταθμούς. Αυτό συνάδει και με την ευθεία αντιπαράθεση του κό¬στους εγκατε¬στη¬μέ¬νης ισχύος των δύο περιπτώ¬σεων. Ο παραγωγός δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με το κόστος κατασκευής της Διασύνδεσης πέραν του αναγκαίου για την ηλεκτρική σύνδεση των αιολικών σταθμών με το Σύστημα. Οι απαιτήσεις οι οποίες απορρέουν από το κριτήριο σχεδιασμού Ν-1 του άρθρου 267 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή¬μα¬τος και Συναλ¬λα¬γών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρί¬θηκε με την απόφαση του Υπουργού τ. Δ5-ΗΛ/Β/ οικ.8311/ 9.5.2005 (ΦΕΚ Β΄ 655) δεν μπορεί να επιβαρύνουν τον παραγωγό. Άρθρο 9 Θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ • Στο πνεύμα των ρυθμίσεων που προτείνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προτείνουμε τη συμπλήρωση της πολεοδομικής νομοθεσίας με την ακόλουθη διάταξη: Μετά την παρ. 5 του άρθρου 183 του από 14.7.1999 Π.Δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεο¬δο¬μικής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ Δ΄ 580) προστίθεται παρ. 6 με το ακόλουθο περιεχόμενο: «6. Στις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ¬ϋφι¬σταμένων του έτους 1923 που καθο¬ρί¬στηκαν ή θα καθοριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ Α΄ 33), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 13 του Ν. 1512/1985 (ΦΕΚ Α΄ 4), επιτρέπεται η κατασκευή δικτύων μετα¬φο¬ράς ηλεκτρικής ενέργειας και συναφών εγκαταστάσεων ως έργων κοινής ωφέλειας ανεξάρτητα από το φορέα υλοποίησής τους εφόσον για τα έργα αυτά έχει συντελεστεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση και χωρίς να ασκεί επιρροή η τυχόν ύπαρξη σχετικής ρύθμισης στα οικεία διατάγματα και πρόβλεψης προηγούμενης έκδοσης διοικητικής πράξης εξειδίκευσης των έργων αυτών. Ειδικά για τις ζώνες απόλυτης προστασίας ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 6 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄ 160).» Άρθρο 12 Λοιπές διατάξεις • Παράγραφος 1: Να διευκρινιστεί εάν η συνδρομή των προϋπο¬θέσεων εγγύτητας τόπου εγκατάστασης και η αξιο¬ποίηση «κατά το δυνατό» κοινών υποδομών ώστε να αποτελούν «ουσιαστικά» ένα έργο, ορίζεται από τις αιτήσεις των επενδυτών που εκφράζουν τη συλ¬λο¬γική βούληση τους, ή η ΡΑΕ μπορεί μονο¬μερώς να εντάξει αυτοτελείς αιτήσεις στο καθεστώς αυτό. Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις Παραθέτουμε την ακόλουθη ενδεικτική διατύπωση μεταβατικών διατάξεων με γνώμονα την εύρυθμη και ταχεία προσαρμογή των υφιστάμενων έργων, είτε κατέχουν άδεια παραγωγής και συνεχίζουν την αδειοδοτική διαδικασία είτε βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης: 1. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τη Ρ.Α.Ε. και δεν έχουν προωθηθεί στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Αρχή για τη διατύπωση γνωμοδότησης επί της Π.Π.Ε.Α ή δεν έχει εκδοθεί αρνητική γνωμοδότηση της ΡΑΕ επ’ αυτών, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., των οποίων έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση από τη Ρ.Α.Ε. και είχαν προωθηθεί στην Περιβαλλοντικώς Αδειοδοτούσα Αρχή για έκδοση Π.Π.Ε.Α ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει εκδοθεί, καθώς και αιτήσεις για τις οποίες ή έχει εκδοθεί θετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του, θεωρείται ότι κατέχουν άδεια παραγωγής. Η Ρ.Α.Ε. εκδίδει σχετική απόφαση χορήγησης άδειας παραγωγής, εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129) όπως τροποποιείται με τον παρόντα Νόμο. 3. Άδειες παραγωγής που είναι σε ισχύ και έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.3468/2006 (ΦΕΚ Α’129) όπως τροποποιείται με τον παρόντα Νόμο. 4. Εκκρεμούσες αιτήσεις για γνωμοδότηση επί της Π.Π.Ε.Α. έργου Α.Π.Ε. καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής έργου Α.Π.Ε. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν άμεσα αίτηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1650/1986. 5. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ πριν την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, ή και επικαιροποιηθεί ακολούθως, αναφορικά με συγκροτήματα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 100 MW, που περιλαμβάνουν ανεξάρτητη διασύνδεση των σταθμών στο Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, έχουν τη δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων της αίτησης εξ αιτίας μεταφοράς θέσεως σε παρακείμενη περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης του έργου, χωρίς υπέρβαση της αρχικά αιτούμενης ισχύος. Οι προαναφερόμενες αιτήσεις εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι αιτήσεων που υποβλήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο για τις ίδιες εδαφικά επικαλυπτόμενες θέσεις. 6. Τα έργα ΑΠΕ που έχουν Άδεια Παραγωγής ή αιτήσεις που έχουν προωθηθεί από τη ΡΑΕ για περιβαλλοντική αδειοδότηση ή έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση και άρα θεωρείται ότι έχουν άδεια παραγωγής), υποβάλουν αίτηση για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης εντός 2 μηνών από την ισχύ του παρόντος. 7. Εκκρεμούσες αιτήσεις για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης και οι αιτήσεις που υποβάλλονται κατά την παρ. 5 ανωτέρω, καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του παρόντος και εξετάζονται από τον αρμόδιο διαχειριστή χωρίς να απαιτείται Π.Π.Ε.Α. Ειδικά σε περιπτώσεις αιτημάτων για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης σε περιοχές όπου, κατά την ισχύ του παρόντος, έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένη Μ.Α.Σ.Μ. έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του Συστήματος από τα οποία δημιουργείται πρόσθετος ηλεκτρικός χώρος για την διασύνδεση έργων ΑΠΕ, ο ΔΕΣΜΗΕ ικανοποιεί εντός 4 μηνών από την ισχύ του παρόντος, τα αιτήματα Προσφορών Σύνδεσης μέχρι κορεσμού των μελλοντικών αυτών έργων του Συστήματος εφόσον τα αιτήματα αυτά αφορούν σταθμούς ΑΠΕ που διαθέτουν πριν την ισχύ του παρόντος άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης ή είχαν υποβάλει αίτημα για άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης μετά την έγκριση της Μ.Α.Σ.Μ. στην οποία εντάχθηκαν για πρώτη φορά τα ανωτέρω έργα Συστήματος. Ο αρμόδιος Διαχειριστής ξεκινά να εξετάζει όλα τα ανωτέρω αιτήματα (δηλ. τα εκκρεμή και αυτά που του υποβάλλονται κατά την παρ.5) εντός 2 μηνών από την ισχύ του παρόντος κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία προώθησης του σχετικού φακέλου από τη ΡΑΕ για περιβαλλοντική αδειοδότηση ή της χορήγησης θετικής γνωμοδότησης από τη ΡΑΕ ή της απόφασης εξαίρεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη παλαιότερη από τις δύο αυτές ημερομηνίες.-