• Σχόλιο του χρήστη 'Χριστίνα' | 19 Απριλίου 2013, 10:20

    Στην Παρ. 3 να προστεθεί: Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, εάν δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης, εκτός από περιπτώσεις που εκκρεμεί δικαστική απόφαση ή για λόγους ανωτέρας βίας ή όταν αποδεικνύεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων των αρμόδιων υπηρεσιών. Επίσης: Παρ. 3:... Η εγγυητική επιστολή δύναται να επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του, σε περίπτωση που ο σταθμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω έκδοσης από την αρμόδια αρχή απόφασης απόρριψης σχετικού αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθμού, όπου αυτή προβλέπεται ως προαπαιτούμενο από τις κείμενες διατάξεις... Η παραπάνω παράγραφος θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: ...Η εγγυητική επιστολή δύναται να επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του, σε περίπτωση που: α) ο σταθμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω έκδοσης από την αρμόδια αρχή απόφασης απόρριψης σχετικού αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης νερού για τη λειτουργία του σταθμού, όπου αυτή προβλέπεται ως προαπαιτούμενο από τις κείμενες διατάξεις β) εκκρεμεί δικαστική απόφαση ή για λόγους ανωτέρας βίας ή όταν αποδεικνύεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων των αρμόδιων υπηρεσιών και γίνει ανάκληση της άδειας παραγωγής από τον ενδιαφερόμενο.