• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.' | 19 Απριλίου 2013, 12:01

    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 Προτείνεται να προστεθεί η κάτωθι πρόταση στο τέλος της παραγράφου: «Περαιτέρω, από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι σταθμοί ΑΠΕ οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του Νόμου 3894/2010.» Τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στην διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track) είναι έργα στρατηγικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντoς με πολλές σημαντικές και καίριες για τη χώρα δεσμεύσεις όπως μεταξύ άλλων την νομική δέσμευση ελάχιστου απασχολούμενου προσωπικού, επικαιροποιημένες και από τον πρόσφατα ψηφισθέντα επενδυτικό νόμο. Η ένταξη των έργων στην διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track) προϋπoθέτει την κατάθεση της προκαταβολής διαχειριστικής αμοιβής και τη μέχρι προσφάτως υποβολή μεγάλου μεγέθους εγγυητικής επιστολής. Επίσης οι περιορισμοί για την ένταξη στην διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων (fast track) εκ της αρχής είναι τέτοιοι που καθιστούν αδύνατη την εσκεμμένη καθυστέρηση τους. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και το μέγεθος των έργων που έχουν ενταχθεί ή/και θα ενταχθούν στην διαδικασία αυτή, τα έργα fast track θα πρέπει να εξαιρούνται του τέλους διατήρησης. ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.