• Σχόλιο του χρήστη 'Σύνδεσμος Ήλιος' | 19 Απριλίου 2013, 12:04

    (Βλ. Σχόλιο μας στο Άρθρο 10 σχετικά με σταθμούς αυτοπαραγωγών που συμψηφίζουν την ενέργεια που παράγουν σε ετήσια βάση) Δεδομένου ότι οι σταθμοί του άρθρου 10 που προτείνονται να συμψηφίζουν την παραγωγή τους σε ετήσια βάση μπορούν να εγκαθίστανται από οικιακούς καταναλωτές και μικρές επιχειρήσεις, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας προτείνεται η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της Παραγράφου 3: “Από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος.” ως εξής: “Από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος και οι σταθμοί του άρθρου 10 του παρόντος που συμψηφίζουν την ενέργεια που παράγουν σε ετήσια βάση.”