• Σχόλιο του χρήστη 'SOLAR CELLS HELLAS AE' | 19 Απριλίου 2013, 12:03

    Άρθρο 1 Παρ. 1. Θεωρούμε ότι θα πρέπει ο συνολικά αποδεσμευμένος ηλεκτρικός χώρος που προκύπτει μετά την παρέλευση της τριετίας από τους δικαιούχους, ανά εξάμηνο να ανακατανέμεται σύμφωνα με τις εκκρεμείς αιτήσεις και τη σχετική γνωμάτευση της ΡΑΕ. Παρ 3. Στη δεδομένη οικονομική συγκυρία η καταβολή εγγυητικής επιστολής δυσχεραίνει περαιτέρω την υλοποίηση των έργων. Προτείνουμε τουλάχιστον την μείωση του ποσού της εγγυητικής στο ένα τέταρτο για κάθε κατηγορία. Παρ 4. Προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου ως ακολούθως: «Η υποχρέωση υποβολής της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 3 καταλαμβάνει και όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, εφόσον εντός διαστήματος οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος αυτής δεν συναφθεί σύμβαση σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο ή δεν χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης.». Και παρακάτω, «εάν δεν υποβληθεί εγκαίρως κατά τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή, η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως με την παρέλευση του ανωτέρου διαστήματος των εννέα (9) μηνών. Παρ 5. Η απόφαση για πληρωμή κόστους εξέτασης από τον αρμόδιο φορέα δεν θα πρέπει να αφορά τα ήδη υποβληθέντα αιτήματα. Δηλαδή, θα πρέπει να εξαιρούνται τα αιτήματα που έχουν κατατεθεί στον αρμόδιο διαχειριστή μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.