• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΙΚΑ Α.Ε.' | 19 Απριλίου 2013, 12:37

    Σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη οικονομική συγκυρία για την Χώρα μας, όπου η δημιουργία ενός αναπτυξιακού περιβάλλοντος αποτελεί όχι απλά προτεραιότητα αλλά ουσιαστικά μονόδρομο, ο επενδυτικός χώρος των ΑΠΕ έχει δεχθεί σημαντικά διαδοχικά πλήγματα με τελευταίο αυτό της επιβολής ειδικών εισφορών. Στα πλαίσια αυτά και υπό συνθήκες ιδιαίτερα δυσμενείς στο εγχώριο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον, η απαίτηση για παροχή εγγυητικών επιστολών αποτελεί μια ακόμη σημαντική τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάκαμψης του κλάδου των ΑΠΕ και ιδιαιτέρως της αιολικής ενέργειας που στοχοποιείται βάναυσα και άδικα, ενώ θα αποτελέσει και ανυπέρβλητο εμπόδιο στην υλοποίηση έργων με αξιόλογα οφέλη σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η τραπεζική εγγύηση, αλλά και η εγγύηση εν γένει, παρέχεται για τη διασφάλιση ενός δικαιώματος/απαίτησης ενός μέρους προς το άλλο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι αντιληπτό ποιά απαίτηση ή ποιο δικαίωμα επιχειρείται να διασφαλισθεί και έναντι τίνος. Συνεπώς, πρόκειται για γραφειοκρατικού τύπου αντίληψη (και περιττή επιβάρυνση) για τη λειτουργία της εγγύησης που στο μυαλό κάποιων μοιάζει ως πίεση για την υλοποίηση κάποιας ενέργειας του ιδιώτη, για ζήτημα που βρίσκεται εκτός ελέγχου του. Συγκεκριμένα, είτε η καθυστέρηση του ιδιώτη να χρηματοδοτηθεί (το κύριο σημερινό πρόβλημα), είτε να περατώσει την αδειοδοτικη διαδικασία, οφείλεται καθαρά σε αρρυθμίες του κράτους και όχι δικές του. Επομένως, έρχεται η διοίκηση να επιβάλει στον ιδιώτη επενδυτή να κάνει κάτι, για την αδυναμία του οποίου υπεύθυνο είναι το ίδιο το κράτος! Συμπερασματικά το μέτρο δεν εκπληρώνει το σκοπό, για το οποίο θεσπίζεται και, συνεπώς, είναι και νομικά ελεγκτέο για λόγους παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά την απαίτηση υποβολή εγγυητικής επιστολής υφαρπάζει τη δουλειά, τις πολυετείς προσπάθειες και τις επενδύσεις δεκάδων επιχειρήσεων ΑΠΕ και των εργαζομένων τους και θα πρέπει στο σύνολο της να επανεξεταστεί. Εκτιμούμε ότι ένας τρόπος επίλυσης του ζητήματος που προσπαθεί να διευθετήσει η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, δηλαδή η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από μη υλοποιήσιμα έργα ΑΠΕ, μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει η άμεση εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τις ανακλήσεις αδειών, όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και στον Κανονισμό Αδειών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Μέχρι τώρα, το πλαίσιο αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί δεόντως και επομένως δεν μπορεί να ληφθεί ένα δυσμενέστερο μέτρο, αν προηγουμένως δεν έχει αποδειχθεί ατελέσφορο το υφιστάμενο πλαίσιο. Έτσι, αν εφαρμοστεί το ανωτέρω πλαίσιο είναι προφανές ότι θα απελευθερωθεί ικανότατος ηλεκτρικός χώρος, χωρίς να απαιτηθεί να υποβληθούν οι πραγματικοί επενδυτές σε υπέρογκες επιβαρύνσεις Σε κάθε περίπτωση και στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης παραθέτουμε τα σχόλια μας επί συγκεκριμένων άρθρων του Σχεδίου Νόμου. Παράγραφος 3: Η επιβολή προσκόμισης εγγυητικής με τα αναφερόμενα ποσά που κρίνονται ως υπέρογκα, θέτει ανυπέρβλητα εμπόδια σε κάθε επενδυτική προσπάθεια στον τομέα των ΑΠΕ και κυρίως της αιολικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση προτείνουμε την κατάργηση της αναγκαιότητας προσκόμισης εγγυητικής επιστολής. Παράγραφος 4: Η εν λόγω παράγραφος δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της την περίπτωση της ανάπτυξης αιολικών σταθμών σε περιοχές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως «περιοχές με κορεσμένο δίκτυο» όπου η διαδικασία χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης αναστέλλεται. Συγκεκριμένα, υφίσταται δυσεπίλυτο πρόβλημα για τους επενδυτές αυτούς που έχουν ήδη υποβάλει αίτημα έκδοσης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, δεδομένο ότι θα παρέλθει άπρακτη η περίοδος των έξι (6) μηνών χωρίς φυσικά να καταστεί δυνατό να προχωρήσει η διαδικασία έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης και σύναψης της Σύμβασης Σύνδεσης, υποχρεούμενοι έτσι να υποβάλλουν χωρίς λόγο και αδίκως εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση τελικώς που ισχύσει το δυσμενές σενάριο των εγγυητικών, ειδικά για τις περιοχές με «κορεσμένο» δίκτυο, προτείνουμε η εγγυητική να προσκομίζεται και για τις περιπτώσεις επενδυτών που έχουν αποκτήσει άδεια εγκατάστασης και εντός του προβλεπόμενου εξαμήνου αλλά δεν έχουν παρουσιάσει πρόοδο υλοποίησης της επένδυσής τους. Κι αυτό γιατί αν για παράδειγμα ένας επενδυτής έχει λάβει για το έργο του σε περιοχή με «κορεσμένο» δίκτυο, Άδεια Εγκατάστασης τον Οκτώβριο του 2014, δεν θα απαιτείται σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις να καταβάλει εγγυητική επιστολή και για δύο (2) επιπλέον έτη, δηλαδή μέχρι την έναρξη παράτασης της Άδειας Εγκατάστασης, καταλαμβάνοντας ηλεκτρικό χώρο (εις βάρος όσων έχουν δυνατότητα να υλοποιήσουν τα έργα τους, αλλά δεν δύναται λόγω του «κορεσμού»), ακόμη κι αν δεν παρουσιάζει καμία πρόοδο στο έργο του, επιδιώκοντας ενδεχομένως να μπει ακόμη και σε μια διαδικασία «εμπορίου αδειών». Επιπροσθέτως, σε περίπτωση τελικώς που ισχύσει το δυσμενές σενάριο της προσκόμισης εγγυητικών για περιοχές με κορεσμένο δίκτυο (π.χ. Πελοπόννησος) θωρούμε ότι η περίοδος μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του 2014 (καταληκτική ημερομηνία για προσκόμιση εγγυητικής) αποτελεί ιδιαιτέρως μεγάλο χρονικό διάστημα για έργα τα οποία σήμερα έχουν εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση και αναμένουν την άρση του «κορεσμού» διαμέσου της απελευθέρωσης ηλεκτρικού χώρου. Κι αυτό γιατί λόγω της μεγάλης αναμονής για υλοποίηση, λόγω της μη άρσης του «κορεσμού», είναι πολύ πιθανό τα έργα αυτά να εγκαταλειφτούν λόγω και της απώλειας της χρηματοδότησης τους. Εάν λοιπόν ισχύσει αυτή η περίπτωση ζητούμε αλλαγή της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ της διάταξης σε πολύ προγενέστερο χρόνο από την 1η Μαΐου 2014, εντός του 2013. Για την ΕΛΙΚΑ Α.Ε. Σωκράτης Κωνσταντινίδης Δ/νων Σύμβουλος