• Σχόλιο του χρήστη 'Όμιλος Unigea' | 19 Απριλίου 2013, 12:13

    Σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού για τις ΑΠΕ (ΕΠΧΣ ΥΑ: 49828/2008) απαγορεύεται η εγκατάσταση σε απόσταση μικρότερη του 1.5d (όπου d η διάμετρος της πτερωτής της ανεμογεννήτριας), αιολικών σταθμών από αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ζώνη αναδασμού και αρδευόμενες εκτάσεις. Πολλές από τις εκτάσεις γης υψηλής παραγωγικότητας, στις οποίες επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών σύμφωνα με τους νόμους 3851/2010, 4062/2012 καθώς και με την διατήρηση της παραγράφου του υπό διαβούλευση νομοσχέδιου, είναι συνήθως ταυτόχρονα και αρδευόμενες εκτάσεις καθώς και ζώνες αναδασμού. Επομένως η υπό διαβούλευση παράγραφος, αν και ορθώς διατηρείται και τροποποιείται όσον αφορά τα δίκτυα υποδομής, δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά την άνευ λοιπών κριτηρίων χωροταξική συμβατότητα εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας (παρ. ΙΙ κριτήριο ΣΤ΄ ΕΠΧΣ για ΑΠΕ), καθώς κατά κανόνα αυτή χαρακτηρίζεται και ως αρδευόμενη έκταση. Επιπροσθέτως οι ζώνες αναδασμού χαρακτηρίζονται στην πλειονότητα τους ως γη υψηλής παραγωγικότητας. Είναι λοιπόν προφανές πως η εξαίρεση για την εγκατάσταση σταθμών λοιπών τεχνολογιών Α.Π.Ε. σε γη υψηλής παραγωγικότητας θα πρέπει να επεκταθεί όλες τις ασύμβατες χρήσεις του προαναφερθέντος κριτηρίου. Ειδικότερα, η εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε γη υψηλής παραγωγικότητας δεν αποτελεί εμπόδιο στην συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας στην υπό εγκατάσταση αγροτική έκταση, αφού η επιφάνεια που καταλαμβάνει η βάση της ανεμογεννήτριας είναι αμελητέα και οι όποιες απαιτούμενες επεμβάσεις προκύψουν κατά την φάση κατασκευής, μπορούν να αποκατασταθούν πλήρως μετά το πέρας των εργασιών. Η εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε τέτοιου είδους εκτάσεις αποτελεί πρακτική η οποία ακολουθείται διεθνώς και δεν ακυρώνει το σκεπτικό του ΕΠΧΣ για την αειφορική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Συνεπώς η ρύθμιση αυτή για τα έργα υποδομής λύνει σημαντικά τεχνικά θέματα όσον αφορά την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας αλλά συνεχίζει να διατηρεί το καθεστώς θεσμική ασάφειας και αβεβαιότητας για ώριμες επενδύσεις ΑΠΕ, καθώς δεν επιλύει τα προαναφερθέντα θέματα ασυμβατότητας ως προς τον χαρακτήρα των απαιτούμενων εκτάσεων (αρδευόμενες εκτάσεις, ζώνες αναδασμού).