• Σχόλιο του χρήστη 'RETD' | 19 Απριλίου 2013, 12:36

    Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η λύση της παροχής εγγυητικών επιστολών κατά τη φάση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης για την άρση του θεωρητικού κορεσμού των δικτύων, είναι ανεφάρμοστη και θα οδηγήσει στην πλήρη αδράνεια και αναστολή επενδυτικών αποφάσεων. Η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου θα έπρεπε να επέρχεται μόνο κατά την υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με το διαχειριστή. Το ύψος της ΕΕ που προβλέπεται στο άρθρο 1 είναι εξωφρενικό. Για ένα μέσο αιολικό πάρκο 10-12MW το ύψος της ΕΕ που πρέπει να υποβληθεί είναι σχεδόν 3% του CAPEX, με αναρίθμητους παράγοντες ρίσκου ως προς την επιτυχή αδειοδότηση και κατασκευή του έργου. Θα πρέπει τουλάχιστον η υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τις λεπτομέρειες να προβλέπει την επιστροφή της ΕΕ σε περιπτώσεις αδυναμίας ή με μεγάλη καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, λήψης των υπολειπόμενων αδειών και σε περιπτώσεις δικαστικών προσφυγών κατά τη φάση κατασκευής.