• Το Σχέδιο Νόμου για «Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις» ήρθε για διαβούλευση στις 16.4.13 και μόνο για τρεις ημέρες, χρόνος ελάχιστος για ένα κείμενο δυσνόητο, με γραφειοκρατική δομή, όπου παράγραφοι, υποπαράγραφοι νόμων δεκαετίας και εικοσαετίας αλλάζουν, τροποιούνται, διαγράφονται χωρίς, όμως στο τέλος, να δημιουργείται ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ και τη ΣΗΘΥΑ που να δίνει προοπτική, να διορθώνει υπερβολές, παραλείψεις και λάθη προηγούμενων νόμων, που διαστρέβλωσαν την αγορά Ενέργειας στην Ελλάδα. Ο ΕΣΣΗΘ πιστεύει ότι το Σχέδιο Νόμου δεν ανταποκρίνεται στις προθέσεις του ΥΠΕΚΑ να ξεκαθαρίσει την υπάρχουσα κατάσταση στο χώρο των ΑΠΕ κ ΣΗΘΥΑ. Αναφορικά με τη ΣΗΘΥΑ, ο ΕΣΣΗΘ υποβάλλει τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 1. Στο Άρθρο 1 παραγραφο 3, τελευταία υποπαράγραφος αλλάζει ως ακολούθως: «Από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος». 2. Στο άρθρο 2 παράγραφο 1 να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου, «μειούμενο αναλογικά για ισχύ μικρότερη του 1 MW”. 3. Η φιλοσοφία της παραγράφου 6 του Άρθρου 2 εμπεριέχει πολλές ασάφειες και δεν ανταποκρίνεται σε συνθήκες για ένα ξεκαθαρό επενδυτικό περιβάλλον που έχει ανάγκη η Χώρα. Ο επενδυτής – ιδιαίτερα ο ξένος – δεν θα επενδύσει σε χώρα που ο Νόμος εμπεριέχει ασάφειες και δυνητικές αναπροσαρμογές υπουργών και ρυθμιστών. 4. Ο ΕΣΣΗΘ διαφωνεί κάθετα με την παράγραφο 7 του Άρθρου 2 και προτείνει τη διαγραφή της. Δεν είναι δυνατόν να εξομοιώνονται πολύ μικρές και μικρές μονάδες ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, με μεγάλες μονάδες υψηλού κεφαλαιουχικού κόστους και να πληρώνουν «ίδιου ύψους ετήσιο τέλος». 5. Στο Άρθρο 11 ο ΕΣΣΗΘ ζητά να απαλειφθεί η φράση «καθώς και να καθορίζεται ο συντελεστής ρήτρας φυσικού αερίου (ΣΡ) της παρούσης». Ο συντελεστής ρήτρας ΦΑ δίνεται ως premium για το επιπλέον κόστος του ΦΑ-και όχι ως F-i-T όπως στην περίπτωση των ΑΠΕ - σε συμπαραγωγούς με χρήση ΦΑ για τη λειτουργία του σταθμού ΣΗΘ, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα χρησιμοποιούσαν λέβητες με οποιοδήποτε καύσιμο και ΗΕ από το Δίκτυο, κύρια παραγόμενη από ορυκτά καύσιμα. Άρα η χρήση της ΣΗΘ μειώνει τις εκπομπές αερίων ρύπων και εξοικονομεί πρωτογενή ενέργεια. 6. Ο ΕΣΣΗΘ προτείνει την παρακάτω διατύπωση να εισαχθεί στο Σχέδιο Νόμου ως νέο άρθρο «Σε σταθμούς ΣΗΘΥΑ, που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για τη λειτουργία τους, η έκτακτη εισφορά ορίζεται ως 10% επι της διαφοράς της αξίας του εκάστοτε μηνιαίου τιμολογίου του ΛΑΓΗΕ αφαιρουμένης της αξίας του αντίστοιχου μηνιαίου τιμολογίου αγοράς φυσικού αερίου του παρόχου ΦΑ ενός εκάστου παραγωγού ΣΗΘΥΑ». 7. Ο ΕΣΣΗΘ προτείνει στο Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 22, παράγραφος 2 να προστεθεί διατύπωση «Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαχειρίζεται και τις προσφορές σύνδεσης πολύ – μικρών μονάδων ΣΗΘΥΑ, έως 50 kWe, με βάση τις απαραίτητες συμβάσεις σύνδεσης των μονάδων ΣΗΘΥΑ με το Δίκτυο»