• Σχόλιο του χρήστη 'C - ENERGY ΕΠΕ' | 19 Απριλίου 2013, 13:52

    Πως γίνεται να λήγει η διάρκεια ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης, όταν έχει υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης. Για τα περισσότερα έργα οι συμβάσεις σύνδεσης υπογράφησαν 6 μήνες μετά την χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης και οι επενδυτές κατέβαλλαν Εγγυητικές Επιστολές 2 ετούς διάρκειας. Επίσης η προθεσμία του Διαχειριστή για την κατασκευή των έργων σύνδεσης ήταν 8 ή 10 μήνες. Άρα το χρονικό διάστημα που αφήνετε είναι 2 μήνες για τα έργα. Επίσης εμμέσως με την ψήφιση λήγουν προσφορές σύνδεσης που έχουν εκδοθεί 18μήνες πριν! Άρα ξαφνικά και αιφνίδια ακυρώνονται επενδύσεις που μπορεί να έχουν ξεκινήσει να γίνουν. Κατ'ελάχιστον πρέπει να προστεθεί στις μεταβατικές διατάξεις 6 μηνη προθεσμία από την εναρξη ισχύος του παρόντος