• Άρθρο 12: Έργα υποδομής σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας Προτείνεται η διαμόρφωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 21 του Ν. 4015/2011 (Α΄210) ως εξής: «2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και όσον αφορά στην περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 όπως ισχύει, εξαιρούνται α) φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους έχουν υποβληθεί αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, β) σταθμοί λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ και γ) έργα δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευής υποσταθμών και εν γένει κάθε κατασκευής που αφορά στην υποδομή του ηλεκτρικού συστήματος». Δεν γίνεται κατανοητός ο λόγος αποκλεισμού από την εξαίρεση φωτοβολταϊκών σταθμών για τους οποίους είχαν υποβληθεί αιτήματα για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης πριν την 04.06.2010.