• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ αε' | 19 Απριλίου 2013, 13:04

    Αναφορικά με τις Άδειες Εκσκαφής (Άρθρο 18): Το προτεινόμενο Άρθρο 18 εξαιρεί από τις διαδικασίες έκδοσης άδειας εκσκαφών τις εταιρίες διανομής αερίου τροποποιώντας την παράγραφο 3 του Άρθρου 47 του Ν. 2696/1999 και συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο, επικαλούμενο τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 2364/1995, προφανώς ως αυτό ισχύει. Το τελευταίο και συγκεκριμένα το πρώτο εδάφιο αυτού μετά τις προβλέψεις (τροποποιήσεις) του Άρθρου 34 του Ν. 2992/2002 αναφέρει ότι: «Η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι Ε.Δ.Α. και οι Ε.Π.Α. για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής φυσικού αερίου, καθώς και οι εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπογείων δικτύων διανομής θερμότητας, ως και των συστατικών και παραρτημάτων των υπογείων αυτών δικτύων εντός αστικών, ημιαστικών, αγροτικών, βιομηχανικών περιοχών, τεχνολογικών, αιολικών πάρκων, οικισμών και εν γένει περιοχών ή χώρων που χαρακτηρίζονται ή θα χαρακτηρισθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ονομασία, δύνανται να χρησιμοποιούν οδούς (ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως εθνικών, δημοτικών, κοινοτικών, κοινοχρήστων ιδιωτικών), πλατείες, πεζοδρόμια, ερείσματα και γενικά κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το υπέδαφος όλων των παραπάνω. Για τα ανωτέρω εκτελούμενα έργα και για τη διαρκή ή πρόσκαιρη χρήση που αναφέρεται παραπάνω: α) δεν απαιτείται έκδοση οποιασδήποτε άδειας από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, νομαρχιακή ή κοινοτική αρχή ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα, β) δεν καταβάλλεται τέλος χρήσεως οδών, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ή οποιοδήποτε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ οποιουδήποτε.» Συνέπεια των παραπάνω θεωρείται δίκαιο και σκόπιμο να συμπεριληφθούν στις προβλέψεις του προτεινόμενου άρθρου 18 και οι εταιρίες διανομής θερμικής ενέργειας, ως ακολούθως: «Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού καθώς και του άρθρου 7 παρ. 7 του Ν. 3481/2006 δεν εμπίπτουν οι εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπογείων δικτύων διανομής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου και θερμικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των μετρητικών και των ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, για τις οποίες εφαρμόζονται οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 2364/1995».