• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΑΖΑΡΟΣ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ' | 19 Απριλίου 2013, 13:40

    Η παράγραφος 5, στο σκέλος που αναφέρεται στην παροχή συνδρομής κρατικών φορέων, κυρίως ΟΤΑ, κλπ, καλό θα ήταν να αναδιατυπωθεί ώστε να προκύπτει με σαφήνεια η ευχέρεια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να δεσμεύουν προσωπικό και μηχανικά μέσα των ΟΤΑ προς εκτέλεση ή υποβοήθηση εκτέλεσης του έργου των κατεδαφίσεων, προβλέποντας επί παραδείγματι ότι θα μπορούν να ορίζονται κατά περίπτωση με σχετική Απόφαση εκτελεστού χαρακτήρα του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τούτο διότι η πρόσφατη εμπειρία έχει καταδείξει ότι κάποιοι ΟΤΑ αρνούνται να παράσχουν συνδρομή σε προσωπικό και μέσα σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προς εκτέλεση κατεδαφίσεων αυθαιρέτων στις περιοχές τους, επικαλούμενοι νομικό κενό ως προς το παραδεκτό των σχετικών εγγράφων αιτημάτων (ότι δηλαδή δεν προκύπτει με σαφήνεια από τις κείμενες διατάξεις νόμων αυτή η ευχέρεια σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων). Την ίδια δε στιγμή οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ως διοικητικές δομές, τόσο από τη θέσπισή τους (Ν. 3852/10), όσο και με βάση τους Οργανισμούς τους, δε διαθέτουν Τεχνικές Υπηρεσίες ούτε τεχνικό εξοπλισμό.