• Σχόλιο του χρήστη 'Λαμπαδάριος και Συνεργάτες, Εταιρεία Δικηγόρων' | 19 Απριλίου 2013, 14:50

    Ως προς το άρθρο 1: Παρ. 1: ορθή η μείωση της διάρκειας της οριστικής προσφοράς σύνδεσης στα 3 έτη, πρέπει ωστόσο να διευκρινιστεί αν η νέα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις ήδη ισχύουσες οριστικές προσφορές σύνδεσης. Παρ. 3: ορθή η επιβολή εγγυητικής επιστολής για την δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου, αλλά τα ποσά, παρά την μείωση σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο νόμου, παραμένουν υψηλά για τα δεδομένα της εποχής. Παράλληλα, εφόσον επιβάλλεται στον επενδυτή η έκδοση εγγυητικής επιστολής, θα πρέπει όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα τα έργα ΑΠΕ και να μην υπάρχουν άνευ λόγου καθυστερήσεις σε οιοδήποτε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας (π.χ. να λαμβάνονται άμεσα οι δεσμευτικοί όροι σύνδεσης και η άδεια εγκατάστασης, να υπογράφονται άμεσα η σύμβαση σύνδεσης και η σύμβαση αγοραπωλησίας, άμεση λήψη οικοδομικής άδειας και πρωτόκολλου εγκατάστασης), με δεδομένο ότι η εγγυητική επιστολή συνεπάγεται και έξοδα διαχείρισης επί του ποσού αυτής, που φυσικά επιβαρύνουν τον επενδυτή. Παρ. 5: η διαχειριστική αμοιβή αναφέρεται εντελώς αόριστα, με αποτέλεσμα ο επενδυτής να μη δύναται να γνωρίζει σαφώς εκ των προτέρων το κόστος ανάπτυξης. Λαμπαδάριος και Συνεργάτες