• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ' | 22 Απριλίου 2013, 12:12

    Άρθρο 30: Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου προστίθεται η φράση «εφόσον δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.»