• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΕΔΡΟΣ Α.Ε.' | 23 Απριλίου 2013, 10:04

    Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» Με την ΚΥΑ 22292/1999 (ΦΕΚ 1768 Β/99) τροποποιήθηκε η 16/ΕΣΧΠ/1981 και με την παρ. 1 Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ, καθορίστηκε ο χρόνος απομάκρυνσης, των βιομηχανιών - βιοτεχνιών μέσης και υψηλής όχλησης. Με το αρθ. 3 του νόμου 2742/07 – 10 – 99, θεσπίστηκε νέο όργανο σε αντικατάσταση του ΕΣΧΠ και με το αρθ. 18 παρ 1α καταργήθηκε ο Ν. 360/1976. Επομένως καταργήθηκε ο νομικός μανδύας του ΕΣΧΠ. Το νέο όργανο του αρθ. 3 του Ν. 2742/99 εξέδωσε την 11508/09 απόφασή του (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/09) που με το αρθ. 13 επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας των νομίμως υφιστάμενων δραστηριοτήτων και με το αρθ. 14 καταργείται κάθε προηγούμενη αντίθετη διάταξη. Μετά το 1999, ακολούθησε νέο νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο, παρατείνονται συνεχώς οι προθεσμίες απομάκρυνσης των ιδίων δραστηριοτήτων (Ν. 2831/2000 αρθ. 26 παρ. 6 – Ν. 3212/03 αρθ. 12 και 23 παρ. 5 – Ν. 3325/05 αρθ. 7 – Ν. 3551/07 αρθ. 10 παρ. 1 – Ν. 3982/2011 αρθ. 75 καθώς και 11508/09 απόφαση ειδικού πλασίου βιομηχανίας). Το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο ισχύει για όλη την Επικράτεια, επομένως τυγχάνει εφαρμογής και στον νομό Ηρακλείου Κρήτης πλην όμως έρχεται σε αντίθεση με την παρ. 1Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ 22292/99, η οποία έχει καταργηθεί πλέον σιωπηρά. Η συγκεκριμένη διάταξη αν και έχει καταργηθεί σιωπηρά, προκαλεί εν τούτοις σύγχυση στους αρμόδιους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν κατανοούν την έννοια της σιωπηρής κατάργησης, ότι δηλ. έχει την ίδια νομική ισχύ ως και η ρητή (αρθ. 2 Α.Κ. καθώς και γνωμοδοτήσεις 709/95, 307/2005 αποφάσεις Ν.Σ.Κ. και 616/1998 Ν.Σ.Κ.). Τα ως άνω θέματα, ετέθησαν υπ΄όψιν των Υπουργών Ανάπτυξης και ΥΠΕΚΑ από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου με το υπ΄αριθμ’ 1493/ 01 – 08 – 2012 έγγραφό του. Κατόπιν του ανωτέρω εισηγούμεθα, όπως στις μεταβατικές διατάξεις του αρθ. 30 του σχεδίου νόμου προστεθεί η ακόλουθη ρύμιση: « Η παράγραφος 1 Β στοιχείο (6) της ΚΥΑ 22292/4715/1999 (ΦΕΚ 1768 Β/99) καταργείται από δημοσιεύσεως του Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α/2000).»