• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστασία' | 24 Απριλίου 2013, 10:25

    Θα πρέπει πάραυτα να διευκρινιστεί ποιές θεωρούνται "εκρεμείς υποθέσεις". Όλες οι υποβληθείσες δηλώσεις με τον ν. 4014/11 που βρίσκονται -τουλάχιστον- στο στάδιο "Προσωρινής Υπαγωγής" (οπότε έχουν καταστεί έγκυρες), ανεξαρτήτως αν έχει εξοφληθεί ολοσχερώς το πρόστιμο ή όχι -αρκεί να έχει καταβληθεί έστω και μία δόση-, θα πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 4014/11, εφόσον με αυτές υποβλήθηκαν αρχικά. Ως "εκρεμείς υποθέσεις" θα πρέπει να θεωρηθούν μόνο δηλώσεις στο στάδιο "Αρχικής Υποβολής" για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή μέχρι την ισχύ του νέου νόμου (πιθανά με εξαίρεση την πληρωμή του παραβόλου, το οποίο άλλωστε και συμψηφίζεται με το συνολικό πρόστιμο).