• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/νση ΠΕΧΩΣ Ηπείρου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας' | 25 Απριλίου 2013, 12:32

    Με το άρθρο 32 η ΕΥΕΚΑ στελεχώνεται (παράγρ. 6), ενώ οι αρμοδιότητές της μειώνονται διαρκώς (παράγρ. 3 και 8) και αφορούν κυρίως την παρακολούθηση της διαδικασίας κατεδάφισης και όχι την οργάνωση, διευκόλυνση μέσω προτυποποίησης και υλοποίησή της. Πρόκειται, δηλαδή για υπηρεσία ελέγχου, όταν η ουσιαστική διαδικασία μεταφέρεται στις "αρμόδιες υπηρεσίες" (παραγρ.3α και 3γ), οι οποίες δεν αναφέρονται ονομαστικά. Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για τις Δ/νσεις Δασών και τις Κτηματικές Υπηρεσίες και να προβλέπεται στελέχωση και εξοπλισμός τους. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, μετά την κατάργηση των Υπηρεσιών ΔΕΣΕ και ΔΕΚΕ με τον Ν. 3852/2010 και την ένταξη του προσωπικού τους στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες, οπότε δεν διαθέτουν πλέον εξειδικευμένο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση των πράξεων κατεδάφισης ή τη σύνταξη τιμολογίου απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών ή τον καταλογισμό δαπανών κατεδάφισης στους φερόμενους ιδιοκτήτες (παράγρ. 5). Το κρίσιμο αυτό στοιχείο που δυσχεραίνει την υλοποίηση των κατεδαφίσεων έχει ήδη εντοπιστεί (παράγρ. 4, όπου αναφέρεται η υποχρέωση που έχουν «οι ΟΤΑ ,κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού» και παράγρ. 7, στο οποίο η τροποποίηση απαλείφει το «με τεχνική υποστήριξη που διατίθεται και από τεχνική υπηρεσία»). Προτείνεται να διορθωθεί με την συμπλήρωση στην παράγρ. 7 «με τεχνική υποστήριξη που διατίθεται και από τεχνική υπηρεσία του ΟΤΑ, στον οποίο βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή»). Σχετικά με το Πράσινο Ταμείο (παράγρ. 4) θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα τροποποίησης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου με σκοπό την πρόβλεψη και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως δικαιούχο φορέα, με αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων αξιοποίησης των πόρων του, που θα διατεθούν για κατεδαφίσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν είναι σκόπιμη στην περίπτωση που οι κατεδαφίσεις θα υλοποιούνται με διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού από τους ΟΤΑ. Σχετικά με το μητρώο επιχειρήσεων (παράγρ. 4) θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην διαδικασία που θα ακολουθείται σε περίπτωση που μετά από πρόσκληση δεν εγγραφούν σε αυτό επιχειρήσεις, οπότε δεν είναι δυνατή ούτε η πολιτική επιστράτευση. Τέλος, σχετικά με την διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (παράγρ.3γ) θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την περίπτωση που δεν υφίστανται χώροι αξιοποίησης ή διάθεσης αποβλήτων κατεδάφισης εντός της χωρικής έκτασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.