• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ' | 26 Απριλίου 2013, 09:50

    Θέμα: Ενημέρωση φακέλου οικοδομικής άδειας με τα κατασκευαστικά σχέδια. 1. Με το Ν. 4014/11, άρθρο 23, και τον προτεινόμενο νέο νόμο άρθρο 3, σε κάθε συμβόλαιο επισυνάπτεται «βεβαίωση μηχανικού», με την οποίαν ο μηχανικός βεβαιώνει ότι η οικοδομή δεν έχει αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, αφού την συγκρίνει με τα εγκεκριμένα σχέδια του φακέλου της άδειας και διαπιστώσει την συμφωνία της με αυτά. Θεωρημένα αντίγραφα των σχεδίων επισυνάπτονται στο συμβόλαιο, ως άρθρο 3 §2 του νέου νόμου. 2. Για την ορθή αντιμετώπιση της αναφερομένης στο θέμα ενημέρωσης χωρίς προβλήματα εκ των εμπλεκομένων απαιτείται η τροποποίηση των παρακάτω διατάξεων: 2.1.α. Στη παρ. ιστ κατηγορία 3 του άρθρου 9 του προτεινόμενου νόμου, να προστεθεί στο τέλος η φράση «και αλλαγές μόνο της πίσω οικοδομικής γραμμής του κτιρίου στον ακάλυπτο, για συνεχές σύστημα δόμησης σε μεσαίο οικόπεδο, χωρίς καμία μεταβολή των όρων δόμησης (κάλυψης, απόστασης του κτιρίου από το οπίσθιο όριο του οικοπέδου) και εργασιών δεν συνιστούν ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ». Και στην παράγραφο 9, περίπτωση β του άρθρου 6 του υφιστάμενου νόμου 4030/11, η φράση «το διάγραμμα δόμησης» να γραφεί «το διάγραμμα δόμησης, αλλά διάγραμμα δόμησης είναι και το περίγραμμα (κατασκευαστικό διάγραμμα δόμησης) που παρεκκλίνει του εγκεκριμένου, αλλά είναι ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΟ με τους όρους δόμησης του οικοπέδου». Στο 4030/11 υφιστάμενο νόμο ορθά δεν αναγράφεται η λέξη εγκεκριμένο διάγραμμα δόμησης (δ.δ.), για να συμπεριληφθούν και οι εν λόγω μικροπαρεκκλίσεις του κατασκευαστικού (κ.) δ.δ., όπως παρακάτω η περίπτωσή μας: ΓΟΚ/73 (ΝΔ8/73), Συνεχές σύστημα δόμησης, Μεσαίο οικόπεδο εξ ων η θέση του κτιρίου είναι ΔΕΔΟΜΕΝΗ (εφαπτόμενο στα πλάγια όρια και στην όψη του), μεταβαλλόμενης μόνο της πίσω γραμμής του στον ακάλυπτο. Και ως το άρθρο 18 §2α επιλέξαμε την τεθλασμένη γραμμή, ως και η εγκεκριμένη της 117/1976 άδειας με ελάχιστη διαφορά ως προς το σχήμα μεταξύ τους, χωρίς να παραβιάσουμε κανέναν όρο δόμησης του οικοπέδου. Κάλυψη 70%, Απόσταση από το οπίσθιο όριον Δ=2,50+5%.Η (άρθρα 17, 18 §2). Δεν προσθέσαμε ούτε αφαιρέσαμε καμιά εργασία στην οικοδομή, και δεν υπαγόμεθα σε καμιά κατηγορία αυθαιρέτων εκ των 13 του σχετικού παραρτήματος του Ν. 4014/11. Και τελικά δεν ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣΑΜΕ ούτε πολεοδομικά, ούτε κτιριοδομικά. Επειδή όμως οι εμπλεκομένοι χαρακτηρίζουν την εν λόγω παρέκκλισή μας στο (κ.δ.δ.) αυθαίρετη, γι’αυτό ζητούμεν την προτεινόμενη τροποποίηση, προκειμένου να ενημερώσουμε με το φάκελο της άδειας και με αυτό το κατασκευαστικό διάγραμμα δόμησης (κ.δ.δ.) ως νομίμου. 2.1.β. Στην παρ. ιστ κατηγορία 3 του άρθρου 9 του προτεινόμενου νόμου και στην παράγραφο 9, περίπτωση β του άρθρου 6 του ν. 4030/11 να προστεθεί στο τέλος η φράση: «Και στη διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου η ενημέρωση παλιών αδειών γίνεται με τα τροποποιηθέντα κατασκευαστικά σχέδια του (αρχιτεκτονικά, ξυλότυποι, Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά)».