• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 26 Απριλίου 2013, 11:02

    Στο άρθρο 30 να προστεθεί "Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που καταβλήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. με βάση τις διατάξεις του Ν. 4014/11 επιστρέφεται ή συμψηφίζεται με άλλες οφειλόμενες προς το Δημόσιο υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε." Επεξήγηση : Για λόγους χρηστής Διοίκησης και προκειμένου να μην τεθούν σε δυσμενέστερη θέση όσοι έσπευσαν να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους, προτείνεται η προηγούμενη ρύθμιση.