• Σχόλιο του χρήστη 'Χρήστος' | 26 Απριλίου 2013, 12:10

    Άρθρο 32παρ.3: -Οιπεριγραφόμενες αρμοδιότητες και ο προωθούμενος επιτελικός ρόλος της ΕΥΕΚΑ στην επιχείρηση κατεδάφισης αυθαιρέτων εντός προστατευομένων περιοχών,έχουν έναν εξ αποστάσεως εποπτικό-παρακολουθητικό χαρακτήρα,με ελλάτωση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων αυτής,αντί για έναν ουσιαστικώτερο και ενεργότερο χαρακτήρα, με παροχή της πραγματικά αναγκαίας τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης προς τις Αποκ/νες Διοικήσεις για την ολοκλήρωση ενός πλήρους και εφαρμόσιμου σχεδίου δράσης και ενεργειών κατεδάφισης.Ο ρόλος αυτός της ΕΥΕΚΑ θα έπρεπε να περιλαμβάνει συγκεκριμένες καθοδηγητικές και οργανωτικές-προπαρασκευαστικές πρωτοβουλίες, ανάλογες με αυτές που είχαν αναληφθεί από το τ.ΥΧΟΠ κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης βάσει του ν.1337/1983 ώστε να πετύχει αυτό το μεγάλο και δύσκολο εγχείρημα των κατεδαφίσεων. -Προτείνεται λοιπόν η συμπλήρωση της εν λόγω παραγράφου με την διατύπωση σαφούς αρμοδιότητας της ΕΥΕΚΑ για την υποχρέωσή της να παρέχει αναλυτικές οδηγίες-κατευθύνσεις και εν γένει υποστήριξη προς τις Αποκ/νες Διοικήσεις και λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες και αρχές,σε κάθε φάση-στάδιο και σε κάθε ανακύπτουσα δυσχέρεια του εγχειρήματος αυτού.Ενδεικτικά αναφέρονται:α)Οι τακτικές συναντήσεις-ενημερώσεις με όλη την ιεραρχία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων(Γεν. Γραμματείς,αρμοδίους Γεν.Δ/ντές,Δ/ντές,Τμηματάρχες και αρμοδίους υπαλλήλους των υπηρεσιών αυτών)καθώς και με τους ΟΤΑ για την ουσιαστική συμβολή τους στο έργο των κατεδαφίσεων. β)Η προτυποποίηση βασικών σχεδίων ενεργειών και ειδικότερα η σύνταξη υποδειγμάτων πρόσκλησης ιδωτικών επιχειρήσεων για την σύνταξη του σχετικού μητρώου,υποδειγμάτων τευχών δημοπράτησης του έργου των κατεδαφίσεων,σχεδίου σύμβασης των συμβαλλομένων μερών καθώς και των προβλεπομένων εγκριτικών αποφάσεων,υποδειγμάτων τιμολόγησης και απόφασης καταλογισμού των εξόδων κατεδάφισης- αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου, κ.τ.λ. γ)Ο σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΥΕΚΑ και κάθε εμπλεκόμενης υπηρεσίας της Αποκ/νης Διοίκησης(κυρίως με τις Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. καιΤεχνικού Ελέγχου)και όχι μόνο γενικά μεταξύ ΕΥΕΚΑ και Αποκ/νης Διοίκησης. Για την αναγκαιότητα των ανωτέρω θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι όλο το τεχνικό προσωπικό και ο εξοπλισμός εκτέλεσης έργων που διέθετε η τ. κρατική Περιφέρεια(ΔΕΣΕ,ΔΕΚΕ,ΔΔΕ) εντάχθηκε από 1/7/2011 στην αιρετή Περιφέρεια(ν.3852/2010), με αποτέλεσμα σήμερα η Αποκ/νη Διοίκηση να μη διαθέτει τα μέσα και το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό για την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών εκτέλεσης των έργων κατεδάφισης,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, για την εφαρμογή της οποίας ειδικά οι Δ/νσεις ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πλήρη ενημέρωση και εμπειρία.